งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    เลาย่าง
2. เด็กหญิงเพ็ญศรี    แซ่หาง
1. นางสาวณัฐติยา    นันตะละ
8
2 โรงเรียนบ้านทัพ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กหญิงสิรินดา    แก้วบุตร
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ทองคำ
1. นางสาวทศพร    จันทรประณีต
2. นางสาวอนงค์นุช    วรรณคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    แซ่หวู่
2. เด็กหญิงเบญจมพร    แซ่ยะ
1. นางวรวีร์    ดวงเด่น
2. นางสายทอง    อินไผ่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านแม่ศึก เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงนารี    สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงเขมิสรา    ประพาสโสภิต
1. นางวรวรรณ    โอบอ้อม
2. นางสุกัญญา    โนพี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านท่าหลุก เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปัญญาดี
2. เด็กหญิงพิชญาพัฒน์    ป๊อกอ้าย
1. นางสมบูรณ์    ยานะโส
2. นางอุษา    เป็งใจยะ
6
6 โรงเรียนบ้านขุนแตะ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงชุติมน    รัตน์ธัชวรรณ
2. เด็กหญิงญาณิศา    พนากุลสัมพันธ์
1. นางจุฬารัตน์    เพ็ชรจินดา
2. นางสาววารุณี    สันติอรุโณทัย
7
7 โรงเรียนแม่ตูม เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กหญิงวีรพันธ์    พนาใสสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ    กัญญาเกิดกุล
1. นายนพพร    ยศถามี
2. นายอนุรักษ์    บุญเป็ง
10
8 โรงเรียนแม่สอย เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงพงศกร    ต๊ะมัง
2. เด็กหญิงชลธาร    อินแสงแวง
1. นาง ศิรินิภา    หล้าคำ
2. นางสาวพิมพ์นภา    อินจิโน
11
9 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงครองขวัญ    คุ้มกันนาน
2. เด็กหญิงจิรายุ    สมพันธ์
1. นางกรรณิกา    คำป๊อก
2. นางสาวรุ่งอรุณ    กวีรัตน์ภูผา
5
10 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    กวนชัย
2. เด็กหญิงอภิสร    นามดี
1. นางสาววรีรัตน์    กันทะหลี
9
11 โรงเรียนบ้านนากลาง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงสุนิษา    พนากิจไพรวัลย์
2. เด็กหญิงศศิธร    ภูมิอนันต์พนาไพร
1. นางจิรนันท์    กุออ
2. นายสิทธิชัย    คีรีรัตนะคำรณ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................