งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กชายจรัญ    นำน้อมจิตต์
1. นางสาวจุฑามาศ    เกษมจิตต์
4
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กชายจิ่ง    คำแหลง
1. นายอาคม    บัวพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กชายอภิรักษ์    อาสาพัฒนาสหชล
1. นายสุภษร    เยาวโสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงพร    แซ่วะ
1. นายสุพจน์    คำแปง
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านปางหินฝน เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. นายเอกสิทธิ์    มหาวนาไพร
1. นายอาทิตย์    วะไลใจ
4
6 โรงเรียนบ้านแม่ซา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายวิชัย    วัชรอุงกุล
1. นายเอกประภู    อิ่นป้อ
7
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ    ลุงมน
1. นางสาววารุณี    ธินวล
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................