งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านกองแขก เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กหญิงนัฐกาญจน์    ตระกูลวิจิตร
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    โมตาลี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    วรสุนทราสมบัติ
1. นางเข็มทอง    กรรณิกา
2. นางเครือวัลย์    วางวงศ์
5
2 โรงเรียนบ้านแม่ปอน เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงศรลักษณ์    รักศรีบัวตอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    สันแววดาว
3. เด็กชายประกาศิต    ดวงแก้วพนาไพร
1. นางสาวโสภา    แสนใจบาล
8
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กชายนันทพงศ์    จริยา
2. เด็กชายวิรชัย    กันธศิล
3. เด็กชายสุรกิต    จันทร์ศรี
1. นายพิทักษ์    เพ็ญธรรม
2. นางศิริรัตน์    กองอินทร์
10
4 โรงเรียนบ้านท่าหลุก เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายนรินพันธ์    นาระต๊ะ
2. เด็กชายพงษ์ทวี    บูชาพนา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สิงหราชา
1. นางอารี    แก้วก๋องมา
2. นายเอกชัย    แสนสัจจะ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านปางหินฝน เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายตุ้ย    ลุงเคอ
2. เด็กชายรักสกุล    เกิดอาชาชาญ
3. เด็กชายหม่อง    ลุงเคอ
1. นางสาวพรชนก    ธรรมกำจัดภัย
2. นางสาววรัณญา    รัชตะวุฒิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านขุนแตะ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายสันติชัย    สันติอรุโณทัย
2. เด็กหญิงแคทรี    สงวนไพรวัลย์
3. เด็กหญิงนภาพร    เสาวลักษณ์เมฆา
1. นางพิชญาภัค    พุทธวงค์
2. นางสาววารุณี    สันติอรุโณทัย
6
7 โรงเรียนบ้านโรงวัว เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กชายปฏิภาณ    ญานะวงษา
2. เด็กชายธีรศักดิ์    อินต๊ะคำ
3. เด็กชายศิวกร    ศรีจอมทอง
1. นางสาวพัชราภรณ์    ดวงวิโรจน์
7
8 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายอรรถนนท์    เสนใจ
2. เด็กชายภูสิทธิ    พิทาคำ
3. เด็กชายธนวัฒน์    ขยันทำ
1. นางบัวไข    ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. นางสายทิพย์    นันทขว้าง
4
9 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กชายก๋อง    ทูน
2. เด็กชายสิรภพ    น้อยทู
3. เด็กชายณัฐนนท์    จรูญเมธากุล
1. นางสาววรัญญา    เรืองฤทธิ์
11
10 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กชายสุทธวีร์    จุมปาจม
2. เด็กชายเหน่ละ    ลุงวิชะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อินทะมา
1. นายจวง    น้อยเรือน
9
11 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงวนิดา    แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงศิริยากร    แซ่ว้าง
3. เด็กชายจักรพงษ์    แซ่ว้าง
1. นางมยุรี    เกษตรกุลทรัพย์
2. นางสาวศศิกานต์    สมถวิลชัยชาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................