งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กชายทศพล    แลลับฟ้า
2. เด็กชายณัฐนันท์    อุปรี
3. เด็กชายธนากร    นันต๊ะเสน
1. นายสมศักดิ์    ดีแป้น
2. นายอนุสรณ์    รุ่งอภิรมย์
7
2 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายรัชชานนท์    สิทธิลิขิตกุล
2. เด็กชายนันทิพัฒน์    สุนทรแดนไพร
3. เด็กชายธวัชชัย    นันเสียง
1. นายชาญยุทธ    ตันหน้อย
2. นางทัศนีย์    ฝั้นชมภู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านขุนแตะ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายตะวัน    เกียรติสุขเสรี
2. เด็กชายนันทพงศ์    เมฆวิชัยวงศ์
3. เด็กชายธีรัช    ดุษฎีดารกา
1. นางจุฬารัตน์    เพ็ชรจินดา
2. นางสาววารุณี    สันติอรุโณทัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนแม่ตูม เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายเทียนชัย    กุลประทีปธรรม
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์    รักษาอนันต์
3. เด็กชายก่อเขต    เมฆอรุณกร
1. นายนพพร    ยศถามี
2. นายอนุรักษ์    บุญเป็ง
7
5 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กชายทรงพล    แซ่ยะ
2. เด็กชายธนกฤต    แซ่วะ
3. เด็กชายเทพรักษ์    เลาวะ
1. นางสาวนฤมล    ฐานวิเศษ
2. นางโสภา    คำวิชัย
7
6 โรงเรียนแม่วาก เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายภูตะวัน    กาไว
2. เด็กชายพลศรี    พงศ์ประทีปชัย
3. เด็กชายสมบูรณ์    อุดมปิยะนันท์
1. นางภัทราภรณ์    สมบัติ
2. นางสาวอังคณา    นะที
6
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศุภกิจ    การมั่งมี
2. เด็กชายวรวัฒน์    สิริสุนทรกุล
3. เด็กชายกริช    ยิ่งสินสัมพันธ์
1. นางสาวกุลรภัส    สานะ
2. นายสรายุทธ    หอมนาน
5
8 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    จินาเขียว
2. เด็กชายปรีชา    นัยคำ
3. เด็กชายณัฐนันท์    วรรณทัย
1. นายจวง    น้อยเรือน
7
9 โรงเรียนบ้านสามสบ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กชายสรวิศ    พิทาคำ
2. เด็กหญิงชุติมา    จันทรบุตร
3. เด็กหญิงบุลพร    ชวนะมุ่งสกุล
1. นางสาวฐิติกา    เขื่อนแก้ว
2. นายทรงพล    มณทนม
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายสุรชัย    แซ่เจ๊า
2. เด็กชายจิรศักดิ์    แซ่เห่อ
3. เด็กชายหิรัณย์    แซ่เจ๊า
1. นางสาวพรทิพย์    ใจยา
2. นางสาวสายชล    แซ่เห่อ
4
11 โรงเรียนบ้านแม่ปาน เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กชายปวิช    ฟองตา
2. เด็กชายกฤษฎา    เสาร์คำ
3. เด็กชายธีรชัย    เกสรชัยสกุล
1. นายมานพ    ไม่มีเหตุ
2. นางวัชราภรณ์    เนตรศิลป์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................