งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีจอมทอง เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงพิณรัตน์    หารวันนา
1. นางสาวอรัญญา    ธรรมโคร่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงอัณมณี    มายะวงค์
1. นายวิทยา    อินต๊ะยศ
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงขณิกา    ภัคดีล้ำเลิศ
1. นายรุ่ง    ราชแสนศรี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................