งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงพิมพินันท์    ขวาคำ
2. เด็กหญิงทาริกา    แก้วดูดู
3. เด็กหญิงพันธิตรา    ประสานฤทัย
4. เด็กหญิงจิตสุภา    ชลธาราธิกุล
5. เด็กหญิงเจนจิรา    จุมปา
6. เด็กหญิงยุวดี    ประสานไมตรี
7. เด็กชายไตรภพ    ศุภมิตรอนันต์
8. เด็กหญิงณิชากร    คำเรือง
9. เด็กหญิงณัฐกมล    พัฒนเกียรติชีวิน
1. นางชลธิชา    ใจดี
2. นายประเสริฐ    ศรีเที่ยง
3. นายสมชัย    มะโนธรรม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................