งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงพิยะดา    มังยะสุ
2. เด็กหญิงวรัญญา    จันตา
3. เด็กหญิงรัฐนันท์    จันตา
4. เด็กหญิงปาริชาติ    นันต๊ะภูมิ
5. เด็กชายณัฐภูมิ    มุตาปิน
6. เด็กชายนันทพงษ์    ลำพอง
7. เด็กชายมนตรี    คำวงค์ษา
8. เด็กหญิงกมลวรรณ    มานิตพนา
9. เด็กชายคชินทร์    กันทะโล
10. เด็กหญิงสันต์ชนก    กาละวิน
11. เด็กหญิงอาทิตยา    นันต๊ะภูมิ
12. เด็กหญิงอัณมณี    มายะวงค์
13. เด็กหญิงเกียรติกานต์    วงค์นันตา
14. เด็กหญิงสุรัชดา    นันต๊ะภูมิ
15. เด็กหญิงธวัลรัตน์    มั่งมี
16. เด็กหญิงชนกนันท์    ทีปกรชน
17. เด็กชายศิริชัย    เตชะยา
18. เด็กชายวรากร    แสนใจ
19. เด็กชายการัณย์    ปัญญานาย
20. เด็กหญิงทัศนีย์    สุนันต๊ะ
21. เด็กชายรุ่งเรือง    นันต๊ะโส
1. นางฉันทนา    คำแดง
2. นางสาวประภาภรณ์    เนมิราช
3. นายวิทยา    อินต๊ะยศ
4. นางศุภลักษณ์    รักษาดี
5. นางสมจิตร    ขัติวงษ์
6. นางสุปราณี    อินต๊ะยศ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................