งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กชายวัชรพล    พวกกล้ากุศล
1. นางสาวสิริกานต์    สิริมงคลสวัสดิ์
5
2 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายวินิทร    สิทธิกิจ
1. นายพิชาญยุทธ    ปัญญาฟู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์    แซ่ล้อ
1. นางพีระพร    คิดร่วม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายอดุล    มูลปัญญา
1. นายศุภวัชร    สมบูรณ์พฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านปางหินฝน เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายวิสาบุตร    ปรีดาสุขถาวร
1. นายอาทิตย์    วะไลใจ
6
6 โรงเรียนบ้านแม่ซา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายนิพัด    สัมพันธ์สินเกื้อ
1. นายรุ่งโรจน์    เทพสุธา
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายณรงค์    แซ่เจ๊า
1. นางมธุรส    วะละ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................