งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 357
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านกองแขก เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กชายชยานนท์    ขยันการ
1. นายวิมล    แก้วคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    อินถา
1. นายประธาน    ดวงเด่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายภาคภูมิ    พาชัย
1. นายมานพ    จันทร์หอม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายนพดล    โชคสุขเสียงวิเวก
1. นายสาโรจน์    พุทธมายา
4
5 โรงเรียนบ้านโรงวัว เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กชายเจษฎา    กูพรรณ
1. นางสาวอโนมา    อินใจ
6
6 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายจิรายุ    แสนทา
1. นางลิชากร    คำไหว
7 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายวัฒนชัย    แซ่เถ้า
1. นางสาวนารีรัตน์    กูลเม็ง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................