งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 360
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กหญิงนิภาพร    คำมาวัน
1. นายวัชรพงษ์    เจริญธนังลาภ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    ครองนิธิกุล
1. นายวรชิต    เชอมือ
5
3 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตุ้ยตามพันธ์
1. นางสมเพชร    สุทธหลวง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินต๊ะเสน
1. นายประธาน    ดวงเด่น
5 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงปวีณา    พิมสิน
1. นางภัทรา    แสงคือ
10
6 โรงเรียนบ้านห้วยปู เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวรกานต์    ปุ๊ดไข่
1. นางพูลทวี    ดัสนีสอง
11
7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงนภาพร    วิเศษเอกภพ
1. นายมานพ    จันทร์หอม
8
8 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กหญิงภาสินี    ศักดิ์คงนันทกุล
1. นายวรัชชพล    ธรรมปัญญา
6
9 โรงเรียนบ้านโรงวัว เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงสายสุนีย์    ท่อนคำ
1. นางสาวอโนมา    อินใจ
4
10 โรงเรียนบ้านแม่นาจร เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ทวีนิธินันท์
1. นางสาวพิศประภา    อิมัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านสบแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงทิมลตรา    บุญญานันท์
1. นางสาวอชิรญา    ใจเป็ง
8
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ    อรุณปิติชัย
1. นางสาวสุภาลินี    คุณขยัน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................