งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 364
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแม่ศึก เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กชายธาดา    สิริปวีณกุล
1. นายชัยยุทธ    คำธิยศ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายรุจิเศรษฐ    คำอ้าย
1. นายศุภวัชร    สมบูรณ์พฤกษ์
5
3 โรงเรียนบ้านปางหินฝน เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายเกริกไกร    โชคมณีรุ่งเรือง
1. นายชาคริต    รินไชยยา
4
4 โรงเรียนบ้านแม่ซา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายนิพัด    สัมพันธ์สินเกื้อ
1. นายรุ่งโรจน์    เทพสุธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายณรงค์    แซ่เจ๊า
1. นางมธุรส    วะละ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................