งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กชายเฉลิมพล    ปันถา
1. นางสมเพชร    สุทธหลวง
4
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย    ใจวงค์ศรี
1. นายประธาน    ดวงเด่น
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายนันทวัฒน์    กันยานัน
1. นางมัณฑรา    ชัยสุริยะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กชายธีระวัฒน์    ศรีเที่ยง
1. นางสุชัญญา    สุขใจ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กชายธนภูมิ    บุญรักษา
1. นางอำพร    ยิ้มสวัสดิ์
5
6 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายเอกรินทร์    เลิศราวี
1. นางอรทัย    พิชัย
7
7 โรงเรียนบ้านขุนแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กชายรัตนากร    ถาวรไพศาลกุล
1. นางสาวอุสรา    จินะสุข
6
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    บุปผาเศวต
1. นางสาวสุภาลินี    คุณขยัน
8
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายสุริยันต์    ทับทิมแดนไพร
1. นายรดิศ    โชคสุขเสียงวิเวก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................