งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทัพ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กหญิงวิภาดา    หล้ามา
1. นางสาวอนงค์นุช    วรรณคำ
8
2 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กหญิงเขมิกา    ฤทัยกริ่ม
1. นายวรชิต    เชอมือ
10
3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    นางทะลา
1. นายประทีป    ด้วงเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตุ้ยตามพันธ์
1. นายสมศักดิ์    ดีแป้น
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงญาณี    กันทอง
1. นางโสภี    สมพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงยุวดี    สาระวิน
1. นายศักดิ์ชัย    แสนพิลุม
12
7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงนภาพร    วิเศษเอกภพ
1. นายมานพ    จันทร์หอม
5
8 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ดนัยกรประเสริฐ
1. นางสาวนันทิดา    เปล่งฉวีวรรณ
10
9 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงวราลี    สำราญศรี
1. นางอำพร    ยิ้มสวัสดิ์
4
10 โรงเรียนบ้านแม่นาจร เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงออมสิน    ปินคำ
1. นางสาวพิศประภา    อิมัง
6
11 โรงเรียนบ้านสบแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงบัณฑิต    เบี้ยปาลาน
1. นายวิวัฒน์    สังขรักษ์
8
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงอรนันท์    ถามูล
1. นางสาวสุภาลินี    คุณขยัน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................