งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์    วิระราช
2. เด็กหญิงนวลทวดี    นามเทพ
3. เด็กหญิงพรพรรษา    แก้วน้อย
4. เด็กหญิงพันธิตรา    คำจา
5. เด็กหญิงจ๋าม    อ่องมอน
6. เด็กหญิงมณธิดา    สิงห์อุด
1. นางกิ่งกาญจน์    สุภีระ
2. นางนิภา    สุปินโน
3. นางสาววราภรณ์    ไชยขันแก้ว
4. นางสาวสายนที    โพธิ์คุ้มภัย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................