งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแม่นาจร เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงจิราณี    คุณวุฒิว่องไว
2. เด็กหญิงอรจิรา    นันต๊ะศรี
3. เด็กหญิงณัฐการณ์    รู้ฉลาด
4. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    กันทะแก้ว
5. เด็กหญิงหทัยชนก    อำไพปรีดา
6. เด็กหญิงทิวาพร    เลิศขุนทด
1. นางณาลินี    ทองอุ่ม
2. นางนุสรา    ใจหาญ
3. นางสาวพิศประภา    อิมัง
4. นางหทัยชนก    บุญรัง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านขุนแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงธนัช    ธีรปัทมากุล
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    อาภาไพร
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    บวรรัตนตรัย
4. เด็กหญิงพิมนพันธ์    สุนทรีไพวัลย์
5. เด็กหญิงพีรพันธ์    ปู่ดอก
6. เด็กหญิงพิศสุดา    หล้าประพันธ์
1. นางสาวปิยะฉัตร    นันธิสิงห์
2. นางสาวสิรินาถ    ศรีใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................