งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี    สว่างธรรมกุล
2. เด็กหญิงอังค์วรา    เด่นนภาคุณากร
3. เด็กหญิงศรุดา    ดาราพงศ์มณี
4. เด็กหญิงจินตนา    ถาวรนำรับพร
5. เด็กหญิงศิริพร    ไพสณท์หรรษา
1. นางชนัญญา    เจริญนิยมไพร
2. นางสาวปราณี    ศรีนทีไพรวัลย์
3. นายภัทรชานนท์    พิมพ์ชาติ
4. นายสมบูรณ์    พรหมปัญญา
5. นางอภิญญา    ฝั้นเฟือนหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงจันจิรา    เทพปณะ
2. เด็กชายแดง    -
3. เด็กชายอ่องโจ    สิงห์คำ
4. เด็กชายชญานนท์    กุออ
5. เด็กชายเจริญ    กุลสุพรรณรัตน์
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    แซ่กือ
7. เด็กหญิงสุธิตรา    ปิงกุล
8. เด็กชายทัตพงศ์    บุญสิงมา
9. เด็กชายมาก    สิงห์คำ
10. เด็กหญิงบัวชมพู    พรมซาว
11. เด็กหญิงเท    -
12. เด็กหญิงรจนา    รู้ซื่อ
1. นายภัทรดร    กิติชโนทัย
2. นายภัทรภณ    กรรณิกา
3. นายวัชรพล    ฤทธิ์เรืองโรจน์
4. นางศิริธร    ตาปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนห้วยส้มป่อย เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฎชา    บูรณะไพรวัลย์
2. เด็กหญิงจันทิมา    พึ่งฤทธารุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงจารุณี    พงศกรไพศาล
4. เด็กหญิงจารุกิตดิ์    คล่องกระโจนคีรี
5. เด็กหญิงสุภาดา    ดำรงเสถียรภาพ
6. เด็กหญิงลัดดาพร    คล่องกระโจนคีรี
7. เด็กหญิงเสาวนีย์    บุหงาสวรรค์
8. เด็กหญิงสุปราณี    สิริว่องวัฒนกิจ
9. เด็กหญิงสุทธิตา    วจีสุรีย์นนท์
10. เด็กหญิงพรนภา    ดิลกพาณิชย์กุล
1. นายภูษิต    อยู่ประจักษ์
2. นางวลัยลักษณ์    แก้วมณี
3. นายสวัสดิ์    ชัยวงค์
6
4 โรงเรียนแม่สอย เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    แก้วเคียงคำ
2. เด็กหญิงนวพร    คำเขียว
3. เด็กหญิงดาราณีนุช    ยุบยำแสง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ใจจันติ๊บ
5. เด็กหญิงเกวลิน    อินวงค์
6. เด็กหญิงชลลดา    ต้อติดวงค์
7. เด็กหญิงพิมพรรณ    จันทร์นวล
8. เด็กหญิงศุภกานต์    ถาวร
9. เด็กหญิงกัลย์สุดา    มะโนนัย
10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นันทิมา
1. นางณรัตน์พงค์    อินต๊ะปาน
2. นางสาวพิมพ์นภา    อินจิโน
3. นางศิรินิภา    หล้าคำ
4. นายศีลวัตร    อิ่งต่า
5. นางสถิรดา    กิติเวียง
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านขุนแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์    ชุลีกรเมตตา
2. เด็กหญิงพรชิตา    ปัญญาสกุลไพร
3. เด็กหญิงนงนภัส    ตะบิ
4. เด็กหญิงกัญจนาพร    วิหคไพรวัลย์
5. เด็กหญิงมยุรี    อุทิศลาภผล
6. เด็กหญิงทิตยา    พนาธิคุณ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สุขสันต์ฤทัย
8. เด็กหญิงชนีรัตน์    ดุลยภาพสายชล
9. เด็กหญิงพิยดา    ปอโซโร
10. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ชุลีกรเมตตา
11. เด็กหญิงศุจีภรณ์    อุดมไพรพฤกษา
12. เด็กหญิงวรฤทัย    ไพโรจน์สถิตธาดา
1. นางสาวปิยะฉัตร    นันธิสิงห์
2. นางสาวสิรินาถ    ศรีใจ
5
6 โรงเรียนบ้านนากลาง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายอนุชัย    เอกขจรไกล
2. เด็กชายธณธรณ์    ธีรเดชทรัพย์
3. เด็กชายชัชวรรณ    บรรจวรวัตร
4. เด็กชายยศกร    กนกโอฬารกิจ
5. เด็กชายธนาธร    ปทุมจิราภา
6. เด็กชายมนตรี    ภูมิอนันต์พนาไพร
7. เด็กหญิงภาราตี    เจิดจรัสกูล
8. เด็กหญิงทัศนีย์    รักษาวารีเลิศ
9. เด็กหญิงวนิดา    ชื่นกมลโภคกุล
10. เด็กหญิงน้ำฝน    วิจิตรโยธิน
11. เด็กหญิงลัดดา    ทองคูณคณาลาภ
12. เด็กหญิงนงรัตน์    รักษาวารีเลิศ
13. เด็กหญิงปารวี    กุลชรชนะศึก
14. เด็กหญิงสิริกร    บรมบรรพตกุล
15. เด็กหญิงแสงพร    เจนจิตจิราพร
16. เด็กหญิงสุปรีญา    ถวัลย์กันทร
1. นางกนกวรรณ    สมวถา
2. นางจิรนันท์    กุออ
3. นางสาววรัญชลี    ทองแขม
4. นางศรีเพ็ญ    วุฒิไพรวัลย์
5. นางสาวสุพรรณี    สันติสุนทรารักษ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................