งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยส้มป่อย เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงกันยาณี    ไพรวัลย์คีรี
2. เด็กหญิงภัทรชนิตย์    พงศกรไพศาล
3. เด็กหญิงยุวรี    ดวงใจไพรวัลย์
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    ธนูรรัตรชาญชัย
5. เด็กหญิงทิตร์ดาพร    ไพรวัฒนคีรี
6. เด็กหญิงกรุณา    อุดมพงศ์ไพร
7. เด็กหญิงอรพินธ์    พงศกรไพรศาล
8. เด็กหญิงลักษิกา    สกุณีวนาลัย
9. เด็กหญิงศิริยากร    เชิงกรสกุลการ
10. เด็กหญิงศิริภา    กนกไพรวัลย์
11. เด็กหญิงขวัญฤทัย    วรวัฒนสัมพันธ์
1. นางกัญญาณัฐ    ชุมภูศรี
2. นายภูษิต    อยู่ประจักษ์
3. นางวลัยลักษณ์    แก้วมณี
4. นายสวัสดิ์    ชัยวงค์
5. นางโสภาพร    ป้อมแสนพล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................