งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีจอมทอง เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายนนธกฤต    วงศ์ใจ
1. นางจิราธร    นาดี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายนันทวัฒน์    กันยานัน
1. นางสาวปพิชญา    แอ่นดอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านห้วยผา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายธงชัย    อิสระสิงขร
1. นายศักดิ์ชัย    กฤติกายิ่งสกุล
4
4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กชายอัครชัย    จันทะสี
1. นางสาวอภินันท์    สุขรักษ์
6
5 โรงเรียนบ้านสามสบ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กชายดนุพงษ์    ทันเจริญ
1. นางสาวนภาพร    นะที
6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายณรงค์    ทนุศาสน์
1. นางสาวนารีรัตน์    กูลเม็ง
5
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สุริยะ
1. นายรดิศ    โชคสุขเสียงวิเวก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................