งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแม่ศึก เครือข่ายสามัคคี 1. นายเฉลิมพล    ขวัญจิตต์ประทาน
1. นายชัยยุทธ    คำธิยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายรุจิเศรษฐ    คำอ้าย
1. นางสาวปพิชญา    แอ่นดอน
4
3 โรงเรียนบ้านแม่ซา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายนิพัด    สัมพันธ์สินเกื้อ
1. นายรุ่งโรจน์    เทพสุธา
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤตพจน์    แสงกระจ่างชื่น
1. นางสาวสมพิศ    ศรีชมภู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กชายอภิรักษ์    แก้วปั๋น
1. นางดรุณี    โมตาลี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................