งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กหญิงดาวฤมล    สิทธิ์คงชนะ
1. นางสาวฉัตรชนก    วงศ์ใหญ่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงวลัยรักษ์    เทิดไพรพนาวัลย์
1. นางละมัย    ธรรมจินดา
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    วรรณหลวง
1. นางสาวปพิชญา    แอ่นดอน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านแม่ซา เครือข่ายแม่นาจร 1. นางสาวพวงเพชร    กระจ่างฉัตรวิไล
1. นายรุ่งโรจน์    เทพสุธา
5 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสายสุนีย์    ศักดิ์ชีวอมรกุล
1. นางสาวสมพิศ    ศรีชมภู
4
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    บัวขัติ
1. นางดรุณี    โมตาลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................