รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายชโยดม   ยาโน
 
1. นางสิริสรบ์   ก้อนสุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กหญิงกฤษณา  รินทะกะ
 
1. นางสายสมร  ไชยลาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาวิระ
 
1. นางนงลักษณ์  แก้ววงศ์ดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พุทธมูล
 
1. นางมะลิ  ยารังกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงเมศิณี   สุภาวงค์
 
1. นางรุ่งอรุณ   มายาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงพนิตพร   มิ่งมิตรถาวร
 
1. นางสาวปัญภัคร   ตาจ๊ะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงมัณฑนา   จินาตุ้ย
 
1. นางวรรณวิไล   กัลยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กหญิงนพมาศ   มุ่งหมาย
 
1. นางกิ่งกาญจน์   สุภีระ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงดลพร  บิเซอ
 
1. นางสาวเมธาพร  คำหน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงพรชิตา  กาวิล
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำปัน
2. เด็กหญิงหมวย  คำอ้าย
 
1. นายสมชัย  อุปนันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายชัยวัตร  เรืองกิจจิตนา
2. เด็กหญิงเกวลี  มงคลเจริญชาตรี
 
1. นางตรีชฎา  วิจันทร์ตา
2. นายพงศกร  สุดวงรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายณัฐนัย  เพี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวพัชโรบล  ยอมวิไล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กชายนรภัทร    มงคลพงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจจันทร์ติ๊บ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายอโนชา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์   แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวนภาพร   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวลีลาวดี    ปละอุด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพรเทวี   เส่ซู
2. เด็กหญิงสุธิดา   คีรีชัยพฤกษา
3. เด็กหญิงสุนิสา   เขตเนาว์อนุรักษ์
 
1. นายปรีชา  พันธุ์แก้ว
2. นางวรรภา  ขันแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพรนภา  จันตาบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กุนนะนวน
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นายบุญเตียง  ดวงวิโรจน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์พิระ
2. เด็กชายภาสกร  ตาทิโน
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นายบุญเตียง  ดวงวิโรจน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายศุภกฤต   คำยะเดช
 
1. นายอดิศักดิ์   อ่อนฉ่ำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายธิติ   แก้วจา
 
1. นางจารุณี   ซื่อตระกูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยาระปา
 
1. นางสาวภาวนา  ปวีณเกียรติคุณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงจีรพรรณ   นะสุ
2. เด็กหญิงนฤมล   เทวัญนะ
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์   ขัดทา
 
1. นางธีราพร   ปินทยา
2. นางศิราณี   หน่อคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายจักรภัทร  อินทรัตน์
2. เด็กชายนเรศ   พนาศิลป์วารี
3. เด็กชายสันติ   แจวจันทึก
 
1. นางมัตติกา  ติดนนท์
2. นายสมเดช  ขัติยะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงกาญจนา   นะที
2. เด็กหญิงปิยนุช  รู้ดี
3. เด็กหญิงศิริพร  สุขใส
 
1. นางนิฏฐิตา  โยรภัตร
2. นางพัทธนันท์  ปัญญาลือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงมลินี  สิริพัฒนไพศาล
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สิริภัทรตระกุล
3. เด็กหญิงอรุณแสน  คุณนิธิกรกุล
 
1. นางสาวจิรนันท์  คำปัน
2. นายสุมิตร  พนาเจริญเดช
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1. เด็กหญิงฉราพร  วิทยาปราโมทย์
2. เด็กหญิงชุติมา  กล้าณรงค์ชีพ
3. เด็กชายนครชัย  กล้าณรงค์เชาว์
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วคำ
2. นางวันเพ็ญ  จีรการ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายราชานนท์   คำไผ่ประพันธ์กุล
2. เด็กหญิงศันศนีย์   ลดาปรีชากุล
3. เด็กชายอภิวัฒน์   วงค์ทิพย์บุญทา
 
1. นางสุนีย์  คำแปง
2. นางสาวอภิชญา    คำวัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กชายฉัตรเชาวน์  ประกอบของ
2. เด็กชายชัยมงคล  ปากกล้า
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิทธิปัญญา
 
1. นางมัณฑนา  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นางสาวเกศินี  มหาวัน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายทรงพล  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอรนุช  แซ่วะ
3. เด็กหญิงเกวลี  สุรกิจมงคล
 
1. นางสาวทัศนีย์  บริบาล
2. นางสาวธนัญชนก  แกจ่าม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้มป่อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์   นิยมไพรพันธ์งาม
2. เด็กหญิงสุภาพร   ถวิลไพร
 
1. นางวลัยลักษณ์   แก้วมณี
2. นายสวัสดิ์  ชัยวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์   ริจ่าม
2. เด็กชายนพนันท์   พรมะณี
 
1. นางบรรณสรณ์   หล้าเต็น
2. นางศิราณี   หน่อคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายขวัญ  ไม่ทราบ
2. เด็กชายวันชัย  ไม่ทราบ
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
2. นายสงวน  ยารังกา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กชายขรรชัย    จิราภรณ์อนงค์
2. เด็กชายศรีชัย   พลากรชัยชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  สุทธนะ
2. นายสมชัย  จิราภาอมร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นิธิสกุลบวร
2. เด็กชายธีรยุทธ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
2. นายสงวน  ยารังกา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายปฏิพล  จารุคงคา
2. เด็กชายยุรนันท์  เทิดทูลเมธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค  ปัญญาวัฒน์ธนกุล
2. นายสง่า  ก้อนแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กชายฐิติพงศ์   ชอบมโนนุกุล
2. เด็กชายภานุวัตร   เดอแฮ
 
1. นายพุฒิพงษ์   พิทาคำ
2. นางวิไลลักษณ์  บุญชู
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกมลกานต์  หนักแน่น
2. เด็กชายกวีศิลป์  เก่งการทำ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธิคำ
4. เด็กหญิงศรัญญา   อินต๊ะคำ
5. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  อิมัง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ยะกันโท
2. นางวาสนา  อินทร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงปนัดดา   เกียรติพิชิตพนา
2. เด็กหญิงฤธิดา    พิจารณา
3. เด็กหญิงสุวรรณลี    กรนำโชค
4. เด็กหญิงเบญจภา   พะเมอ
5. เด็กหญิงแพรวชมพู  อุดมวัฒนอุทัย
 
1. นางสาวรัชราภรณ์  คำมูล
2. นางสาวสุภาลินี   คุณขยัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เกษมพิริยะกุล
2. เด็กหญิงพรจันทร์   บุปผาเศวต
3. เด็กหญิงพรธิยา   พลากรชัยชนะ
4. เด็กหญิงรสริน    รุกขวัฒนาชน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    พลอยร่มเย็น
 
1. นางสาวรัชราภรณ์   คำมูล
2. นางสาวสุภาลินี   คุณขยัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  คำจีน
2. เด็กชายธงชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงวรางคณา  วงแหวน
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เรือนทิ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สมสาร์
 
1. นางนิรมล  ดีแป้น
2. นางสาววรรณภา  กันทะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่วะ
2. เด็กชายทศวรรษ  วิริยกมล
3. เด็กหญิงทิตยา  แซ่วะ
4. เด็กหญิงทิพมณี  จุติภูผา
5. เด็กหญิงบุษบา  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางธันยพร  เมืองนาง
2. นายโชติ  ณ รังษี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงนฤมล   เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงรัชนี   ตระกูลคณอนันต์
4. เด็กหญิงสุมาลี   แซ่เห่อ
5. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   แซ่เจ่า
 
1. นายพิทักษ์   ไชยสถาน
2. นางสุภาณีย์ กูลเรือน  กูลเรือน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกษมสุขพูนวัตถุ
2. เด็กชายพิริชัย  จำตรี
3. เด็กชายพิริยะ  จำตรี
4. เด็กหญิงวิไล  ชนะมณีรัตนะ
5. เด็กชายศรายุทร  สุสันต์ธรรมกุล
 
1. นางกรวรรณ  กาไว
2. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คีรีรัตนะคำรน
2. เด็กหญิงมณธิจันทร์  ชัยวิเศษกุล
3. เด็กชายยุทธชัย  คุ้มกันนาน
4. เด็กหญิงศศิธร  เด่นพนาสัณฑ์
5. เด็กชายสุวีสิน  สถิตสุขล้ำเลิศ
 
1. นางสาวนงนุช  ยะมะโน
2. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แซ่วะ
2. เด็กชายชยันต์   แซ่ยะ
3. เด็กหญิงญดา   แซ่วะ
4. เด็กชายธนกร   แซ่วะ
5. เด็กชายธรรมนูญ    แซ่ยะ
6. เด็กชายนิยม    แซ่ยะ
7. เด็กชายนิรพล    แซ่วะ
8. เด็กหญิงพรธิดา    แซ่วะ
9. เด็กชายภัทรพล   แซ่วะ
10. เด็กหญิงมณีวรรณ    แซ่วะ
11. เด็กชายยศพัทธ์   แซ่วะ
12. เด็กหญิงลดากุล    แซ่วะ
13. เด็กชายวรภพ    แซ่ยะ
14. เด็กหญิงวิภวานี    แซ่ยะ
15. เด็กหญิงวิลาสินี   แซ่ยะ
16. เด็กหญิงสุทธิดา    เทิดไพรพนาวัลย์
17. เด็กชายสุวิทย์    แซ่ยะ
18. เด็กหญิงอัจฉรา    แซ่วะ
19. เด็กหญิงอาริษา   แซ่วะ
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศรี
2. นายชัว    แซ่วะ
3. นางสาวดวงเดือน   เสาเมืองมูล
4. นายพนากุล   กลิ้งกลางดง
5. นายพัชรชล   ชัยตัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาสม
 
1. นางสาววรวัลญช์  คำตุ้ย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสินใจ  พรหมประสิทธิ์
 
1. นางสาวอำไพ  สถิตอนันต์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงภัสสร   ซื่อสันติกุล
 
1. นายพิทักษ์   ไชยสถาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กหญิงนฤนิตย์  เหลืองเงิน
2. เด็กชายอริญชัย  ภูผาอนุรักษ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  แปงน้อย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กชายมิราอิ  ฟูกูยามา
2. เด็กหญิงเขมิกา  ภูดอนตอง
 
1. นางสาวศรีวิไล  ทะวงค์
2. นางสาวสายนที  โพธิ์คุ้มภัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นายพิชัย  รติเมธีกุล
2. นางสาวแสงจันทร์  กุลสวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาววรัญญา  รัชตะวุฒิ
2. นางสาวสุธีญญา  วิรุฬหลาวัลย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. นางสาวฉัตรลดา   พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   ปู่หล้า
3. เด็กหญิงชนากานต์   ต๊ะมัง
4. นางสาวณัฐริกา   โคตรวงษา
5. นางสาวพัชรี   จำรัสประทีปพงศ์
6. นางสาวภูวรินทร์   ล้อลำเลียง
7. นางสาวศิริจันทร์   คงประหยัดดี
8. นางสาวสุรีวัลย์   เติมบรรยงกุล
9. เด็กหญิงอธิตญา   โปธายี่
10. นางสาวอวยพร   ไพขะฮอ
 
1. นางชวลี  พุฒหมื่น
2. นางธัญญารัตน์  ป้องญาติ
3. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  ต๊ะมัง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กหญิงกฐิน  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงจันทนา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชลิตา  สีดาสอน
4. เด็กชายชัยวัชระ  เมืองมา
5. เด็กชายทวีศักดิ์  เจนจิตรไพโรจน์
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  เกษมใจเจริญ
7. เด็กหญิงวรินทิรา  สมนาม
8. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สนธิคุณ
9. เด็กหญิงอัญชลี  นะติกา
10. เด็กชายเรืองอำนาจ  ดีอูป
 
1. นายขรรค์ชัย  แกนุ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สารินจา
3. นางอัมพร  นะติกา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ลิลิตลำแพน
2. เด็กหญิงณัฐฐิรา  อุทารลาภบุญ
3. เด็กชายธวัชชัย  แซ่จาง
4. เด็กหญิงธีรวัลย์  ธรรมประธีปชัย
5. เด็กหญิงพิมพ์  -
6. เด็กหญิงมลธิรา  ไชยกาล
7. เด็กชายยุทธนา  แจ่มใส
8. เด็กหญิงยุพิณ  ทิพนาถ
9. เด็กหญิงยุวดี  แสนวังทอง
10. เด็กหญิงวาสนา  แสนวังทอง
11. เด็กหญิงสุภา  แซ่เจ๊า
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชัยธนโชค
13. เด็กหญิงหล้า  -
14. เด็กหญิงอิสรียา  วาศรี
15. เด็กชายเกาเหลา  -
 
1. นางสาวกัลยาณี  อะทะวงษา
2. นางชญานิษฐ์  นันทวงศ์
3. นางสาวนิธินันท์  มูลแก้ว
4. นายสุขสันต์  วงค์ใหม่
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญา  รักษ์พัฒนชัย
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ยะ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่หาง
4. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ยะ
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  แซ่ยะ
6. เด็กหญิงนวลตา  เลาว้าง
7. เด็กหญิงนิตยา  วิริยะส่องแสง
8. เด็กหญิงนิธิพร  แซ่วะ
9. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ยะ
10. เด็กหญิงรัตนา  แซ่วะ
11. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เลาหาง
12. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ยะ
13. เด็กหญิงเมธาวี  วิทยาวัฒนกิจ
14. เด็กหญิงเสาวนีย์  แซ่ยะ
15. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ยะ
 
1. นางนพวรรณ  มายะลา
2. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
3. นายมงคล  จันทร์แจ่ม
4. นายเรวัฒน์  ชัยวงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงบุญรอด  บุญรัง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  จตุธรรมวาที
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรัง
 
1. นางนิฏฐิตา  โยรภัตร
2. นางพัทธนันท์  ปัญญาลือ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พะฮือลู
2. เด็กหญิงยุ่นอ่อง  -
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุ้มพงศ์พนาเวศ
 
1. นายวุฒิชัย  อุดมผล
2. นายสถิตย์พงษ์  ตั๋นอภัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงพรคฬิฏา  ทาหนัก
2. เด็กชายสุกฤษฎ์  สุธรรมแปง
 
1. นายกฤษณ  กิติกิจ
2. นางสาวสุมิตรา  กันทะโล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงยุพิน  ปางหินฝนพูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คุรุพฤกษาไพร
 
1. นายสมคิด  แก้วคำ
2. นางสาวสุทธิพร  เกศกุลพันธ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงแสงสิบ  ลุงติ
 
1. นางนงลักษณ์   วณีสอน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศรี  เกษมธีรญาณ
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายวิทวัส  เคร่งครัด
 
1. นายสุพจน์  คำแปง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายยุง  ไทยใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงอังคณา    แซ่ยะ
 
1. นายอุดม    เตชะตา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กชายอุดร  สุธรพรหมรักษ์
 
1. นายวรชิต  เชอมือ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เลาหาง
 
1. นายสุพจน์  คำแปง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงกรวิพรรณ   มุขมหาลาภ
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สิริปวีณกุล
 
1. นางบุษบา  อินต๊ะพันธ์
2. นางวรวรรณ   โอบอ้อม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงนารี   สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงเขมิสรา   ประพาสโสภิต
 
1. นางวรวรรณ   โอบอ้อม
2. นางสุกัญญา  โนพี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. นางสาวกนกพร   ไพศาลเปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงอรพิน  วงศ์ธรรมสว่าง
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางวรวรรณ   โอบอ้อม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงพร  แซ่วะ
 
1. นายสุพจน์  คำแปง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายนรินพันธ์  นาระต๊ะ
2. เด็กชายพงษ์ทวี  บูชาพนา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหราชา
 
1. นางอารี  แก้วก๋องมา
2. นายเอกชัย  แสนสัจจะ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามสบ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทรบุตร
2. เด็กหญิงบุลพร  ชวนะมุ่งสกุล
3. เด็กชายสรวิศ  พิทาคำ
 
1. นางสาวฐิติกา  เขื่อนแก้ว
2. นายทรงพล  มณทนม
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายธีร์จุฑา  จันทร์สีสม
2. เด็กชายวัชรพงษ์  นันต๊ะภูมิ
3. เด็กชายโกสุม  เฉลิมชัยสัมพันธ์
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
2. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงภัทราพร   สมบุตร
 
1. นางสาวอรัญญา   ธรรมโคร่ง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงชลินี   ชลธาราธิกุล
 
1. นายเฉลิมชัย   โรจนพงษ์ไพร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ครองวิ
 
1. นายพิชาญยุทธ  ปัญญาฟู
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจินตนา   คำไผ่ประพันธ์กุล
 
1. นายไกรศรี   วงค์ษา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงไพริน   ขวาคำ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   จินาการณ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจันทภา    คำไผ่ประพันธ์กุล
 
1. นายสมชัย    มะโนธรรม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงขณิกา   ภัคดีล้ำเลิศ
 
1. นายรุ่ง   ราชแสนศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงยุวดี   ประสานไมตรี
 
1. นางสาววาริษา    จันทร์ศิริ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจิตสุภา   ชลธาราธิกุล
2. เด็กหญิงณัฐกมล   พัฒนเกียรติชีวิน
3. เด็กหญิงณิชากร   คำเรือง
4. เด็กหญิงทาริกา   แก้วดูดู
5. เด็กหญิงพันธิตรา   ประสานฤทัย
6. เด็กหญิงพิมพินันท์   ขวาคำ
7. เด็กหญิงยุวดี   ประสานไมตรี
8. เด็กหญิงเจนจิรา    จุมปา
9. เด็กชายไตรภพ   ศุภมิตรอนันต์
 
1. นางชลธิชา   ใจดี
2. นายประเสริฐ    ศรีเที่ยง
3. นายสมชัย    มะโนธรรม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มานิตพนา
2. เด็กชายการัณย์  ปัญญานาย
3. เด็กชายคชินทร์  กันทะโล
4. เด็กหญิงชนกนันท์  ทีปกรชน
5. เด็กชายณัฐภูมิ  มุตาปิน
6. เด็กหญิงทัศนีย์  สุนันต๊ะ
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งมี
8. เด็กชายนันทพงษ์  ลำพอง
9. เด็กหญิงปาริชาติ  นันต๊ะภูมิ
10. เด็กหญิงพิยะดา  มังยะสุ
11. เด็กชายมนตรี  คำวงค์ษา
12. เด็กหญิงรัฐนันท์  จันตา
13. เด็กชายรุ่งเรือง  นันต๊ะโส
14. เด็กหญิงวรัญญา  จันตา
15. เด็กชายวรากร  แสนใจ
16. เด็กชายศิริชัย  เตชะยา
17. เด็กหญิงสันต์ชนก  กาละวิน
18. เด็กหญิงสุรัชดา  นันต๊ะภูมิ
19. เด็กหญิงอัณมณี  มายะวงค์
20. เด็กหญิงอาทิตยา  นันต๊ะภูมิ
21. เด็กหญิงเกียรติกานต์  วงค์นันตา
 
1. นางฉันทนา  คำแดง
2. นางสาวประภาภรณ์  เนมิราช
3. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
4. นางศุภลักษณ์  รักษาดี
5. นางสมจิตร  ขัติวงษ์
6. นางสุปราณี  อินต๊ะยศ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญา  รักษ์พัฒนชัย
2. เด็กหญิงขวัญจีรา  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประนันชัย
4. เด็กหญิงจันทรา  เพชรลำเนา
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ใจมาหา
6. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ยะ
7. เด็กชายจิรายุ  ศรีติ๊บ
8. เด็กหญิงชฎาพร  อุปนัน
9. เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธินนท์
10. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  บุรีรัตน์
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  อ๊อดต่อกัน
12. เด็กหญิงดาราวรรณ  วงค์แก้ว
13. เด็กหญิงนวลตา  เลาว้าง
14. เด็กหญิงนัฐกานต์  ศรีกันไชย
15. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญรักษา
16. เด็กหญิงนิตยา  สกุณีวนาลัย
17. เด็กชายนุติพงต์  เวียงนาค
18. เด็กหญิงปราญรวี  ต้อตานา
19. เด็กชายภาณุพงค์  คำมามูล
20. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ยะ
21. เด็กหญิงรัชภรณ์  วงค์วัน
22. เด็กหญิงรัชภรณ์  วงค์วัน
23. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เลาหาง
24. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ยะ
25. เด็กหญิงวนิดา  พฤกษาไพร
26. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
27. เด็กชายศรายุทธ  ศิริงาม
28. เด็กหญิงศันศนีย์  สกลคีรี
29. เด็กหญิงสาวิณี  คำวัง
30. เด็กหญิงสุทธิตา  ตระกูลพิทักษ์ไพร
31. เด็กหญิงสุนิษา  จันตาโลก
32. เด็กหญิงอธิตญา  สินวิสาร
33. เด็กชายอนนท์  วังใจชิด
34. เด็กชายอภิวิชญ  เสริฐสม
35. เด็กหญิงอัชณา  ลือยศ
36. เด็กหญิงเจนจิรา  เตชะบริบูรณ์
37. เด็กหญิงเจนจิรา  คงความบริสุทธิ์
38. เด็กชายเจษฎาพร  ตันโต
39. เด็กหญิงเมธาวี  วิทยาวัฒน์
40. เด็กหญิงเสาวรส  ไชยสุ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตาสีมูล
2. นางนพวรรณ  มายะลา
3. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
4. นางสาวปัทนา  ยานะแก้ว
5. นายยอดขวัญ  เทพสุธรรม
6. นางสุนันท์  นิลรัตน์
7. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
8. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายภาคภูมิ  พาชัย
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ล้อ
 
1. นางพีระพร  คิดร่วม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์    ดีแป้น
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำเบี้ย
 
1. นางจินตนา  บุญเทียม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายภาคภูมิ  พาชัย
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นางสมเพชร   สุทธหลวง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กชายธาดา   สิริปวีณกุล
 
1. นายชัยยุทธ  คำธิยศ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เที่ยงจันตา
 
1. นางจินตนา  บุญเทียม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วปั๋น
 
1. นางดรุณี  โมตาลี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายนนธกฤต   วงศ์ใจ
 
1. นางจิราธร   นาดี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงอันธิกา  จันทรยุทธ
 
1. นายศักดิ์ชัย  กฤติกายิ่งสกุล
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีเที่ยง
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายอดุล  มูลปัญญา
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วาก 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อุดมปิยะนันท์
 
1. นายสุทน  สุปินโน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. นางสาววลัยรักษ์  เทิดไพรพนาวัลย์
 
1. นางละมัย  ธรรมจินดา
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกนกพร  โชคสุขเสียงวิเวก
2. เด็กหญิงขนิฐา  สว่างวัฒนกุล
3. เด็กชายจตุรงค์  สถิตพงษ์เดช
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทวีเกียรติกำจร
5. เด็กชายจิรายุ  สวรรค์ทุ่งแก
6. เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์สายธาร
7. เด็กหญิงญาวรัตน์  ศุภกานต์ชน
8. เด็กหญิงธีรพร  มงคลปัญญากุล
9. เด็กหญิงนภา  สัญญานที
10. เด็กหญิงนิภาพร  ภัทรกิจขจร
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิริแจ่มพงศ์
12. เด็กหญิงพัชรี  มงคลปัญญากุล
13. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิ์คงขจร
14. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทับทิมแดนไพร
15. เด็กหญิงมณฑิรา  วัชรพิกุลกลิ่น
16. เด็กหญิงรจนา  มาลีวรสิทธิ์
17. เด็กหญิงรัตนา  ลำแพนไพรี
18. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สากลบูชา
19. เด็กหญิงวนิดา  ลดาวัลย์เวชกิจ
20. เด็กหญิงวรัญญา  ธำรงศักดิ์สงวน
21. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ว้าง
22. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สถิตพงษ์เดช
23. เด็กชายวิชยา  มิตรมหายศ
24. เด็กชายศรัณยู  ชุมพรวิริยะกุล
25. เด็กหญิงศรีวิไล  จันทร์ทอแสง
26. เด็กหญิงศิริพร  รัตตัญญูวงศา
27. เด็กหญิงสรัลพร  อนุสรณ์ความดี
28. เด็กชายสราวุฒิ  เชิดชูคุณธรรม
29. เด็กหญิงสิดาพร  จิตอำนวยพร
30. เด็กหญิงสิตยา  ชัยวัฒนศักดิ์
31. เด็กหญิงสิทธิ  ชยุติพาณิชย์
32. เด็กหญิงสุภัตรา  ลาภผลอุทิศ
33. เด็กหญิงสุภัสสร  โชคสุขสถาพร
34. เด็กชายสุรศักดิ์  พนาสร้างสายธาร
35. เด็กชายสุวรรณ  พงศ์ประทีปชัย
36. เด็กชายอภิเดช  โชคพารุ่งเรือง
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ถาวรธารา
38. เด็กหญิงเบญญาภา  สถิตพงษ์เดช
39. เด็กชายเสรีเดช  นฤคมาส
40. เด็กชายไพฑูรย์  อุดมปิยะนันท์
 
1. นาย-  -
2. นาย-  -
3. นาย-  -
4. นาย-  -
5. นาย-  -
6. นาย-  -
7. นาย-  -
8. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กชายจาย  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทะวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชนา  พรมชัย
4. เด็กชายนนทชัย  จันทร์วัน
5. เด็กชายนิธิกร  กันทะวงค์
6. เด็กหญิงปาลิตา  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  จินใจ
8. เด็กชายสุทธิพจน์  มีมา
 
1. นางรัตนา  แก้วสุใจ
2. นางสาววราภรณ์  ไชยขันแก้ว
3. นางสาวศรัญญา  วงค์ใหญ่
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนสัจจะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มังยะสุ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  มะโนธรรม
4. เด็กชายธีรภัทร  แก้วสิงห์สุ
5. เด็กชายนำโชค  นะสุ
6. เด็กหญิงนิติญา  ราชแสนศรี
7. เด็กหญิงรัชนีกร  สุภารม
8. เด็กหญิงสุขใจ  ทันวัน
9. เด็กชายสุทธิพันธ์  ใจจันติ๊บ
10. เด็กชายเกรียงไกร  แปงแดง
 
1. นางฉัตรวลัย  ยศถามี
2. นายยอดขวัญ  เทพสุธรรม
3. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กหญิงจ๋าม  อ่องมอน
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์    วิระราช
3. เด็กหญิงนวลทวดี   นามเทพ
4. เด็กหญิงพรพรรษา   แก้วน้อย
5. เด็กหญิงพันธิตรา   คำจา
6. เด็กหญิงมณธิดา   สิงห์อุด
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุภีระ
2. นางนิภา    สุปินโน
3. นางสาววราภรณ์   ไชยขันแก้ว
4. นางสาวสายนที  โพธิ์คุ้มภัย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปรัชญาพนาไพร
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พงศ์สถิตบวร
3. เด็กหญิงลดาพร  คีรีรัตน์กมล
4. เด็กหญิงลลิตา  พนาลัยสัมพันธ์
5. เด็กหญิงสุนันทา  ทินวา
6. เด็กหญิงอภิสมย์  ผาติพัฒนาไพร
 
1. นางชนัญญา  เจริญนิยมไพร
2. นายภัทรชานนท์  พิมพ์ชาติ
3. นางสุพิชญา  มาแก้ว
4. นายอดิศักดิ์  ศรีจอมทอง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กันทะแก้ว
2. เด็กหญิงจิราณี  คุณวุฒิว่องไว
3. เด็กหญิงณัฐการณ์  รู้ฉลาด
4. เด็กหญิงทิวาพร  เลิศขุนทด
5. เด็กหญิงหทัยชนก  อำไพปรีดา
6. เด็กหญิงอรจิรา  นันต๊ะศรี
 
1. นางณาลินี  ทองอุ่ม
2. นางนุสรา  ใจหาญ
3. นางสาวพิศประภา  อิมัง
4. นางหทัยชนก  บุญรัง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นันทิมา
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา   มะโนนัย
3. เด็กหญิงชลลดา   ต้อติดวงค์
4. เด็กหญิงดาราณีนุช   ยุบยำแสง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ใจจันติ๊บ
6. เด็กหญิงนวพร   คำเขียว
7. เด็กหญิงพิมพรรณ   จันทร์นวล
8. เด็กหญิงศุภกานต์   ถาวร
9. เด็กหญิงอมลวรรณ    แก้วเคียงคำ
10. เด็กหญิงเกวลิน   อินวงค์
 
1. นางณรัตน์พงค์   อินต๊ะปาน
2. นางสาวพิมพ์นภา   อินจิโน
3. นางศิรินิภา   หล้าคำ
4. นายศีลวัตร   อิ่งต่า
5. นางสถิรดา   กิติเวียง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงกรุณา   อุดมพงศ์ไพร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค   ธนูรรัตรชาญชัย
3. เด็กหญิงกันยาณี   ไพรวัลย์คีรี
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วรวัฒนสัมพันธ์
5. เด็กหญิงทิตร์ดาพร   ไพรวัฒนคีรี
6. เด็กหญิงภัทรชนิตย์    พงศกรไพศาล
7. เด็กหญิงยุวรี   ดวงใจไพรวัลย์
8. เด็กหญิงลักษิกา   สกุณีวนาลัย
9. เด็กหญิงศิริภา   กนกไพรวัลย์
10. เด็กหญิงศิริยากร   เชิงกรสกุลการ
11. เด็กหญิงอรพินธ์   พงศกรไพรศาล
 
1. นางกัญญาณัฐ  ชุมภูศรี
2. นายภูษิต   อยู่ประจักษ์
3. นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี
4. นายสวัสดิ์    ชัยวงค์
5. นางโสภาพร  ป้อมแสนพล
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
2. เด็กชายณรงค์  ไพรมิ่งมงคล
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุณนิธิกรกุล
4. เด็กหญิงสุธีรา  มูลสุข
5. เด็กชายอาทิตย์  ชื่นสุขอารีกุล
 
1. นายรพีพัฒน์  รักทุ่งรวงทอง
2. นายสันติภาพ  ยิ่งสินสุวัฒน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กชายณภัทร  ชื่นสุขเจริญกุล
2. เด็กชายภูษิต  กล้าณรงค์ขวัญ
3. เด็กชายวาทณัฐ  โชคสุขเสียงวิเวก
 
1. นายพรชัย  เด่นคีรีรัตน์
2. นายสุรชัย  เด่นคีรีรัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กชาย ปรัชญา   ชื่นสุขเลิศเกษม
2. นายวงศ์พนา   สุขใจร่วมพัฒนา
3. นายเมษาศักดิ์   ชาญอนันต์กูล
 
1. นายจตุพร   ศรีอมรมาลี
2. นายพิชัย  วัฒนเลิศกิจ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอย 1. เด็กชายณภัทร    สิทธิศรีจันทร์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    คำวงษา
3. เด็กชายวุฒิชัย   คำยอง
 
1. นายศีลวัตร    อิ่งต่า
2. นางสาวสุภาพ   แสนใจบาล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายชูศักดิ์   หล้าเหลื้อม
2. เด็กชายธนกร    ปัญญาธนัญชัย
3. เด็กหญิงสุภาวิตา   อุตตะวงค์
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันยะ
2. นายนคร   นามเทพ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แซ่กือ
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ใจยา
4. เด็กหญิงรัษฎาพร  ใจยา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชคมงคลคีรี
6. เด็กหญิงสาริกา  แซ่กือ
 
1. นางชัชนิตย์  นพคุณมงคลชัย
2. นางสายทิพย์  นันทขว้าง
3. นางเพียรใจ  รู้ฉลาด
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงกนกพร  สกุลประชากร
2. เด็กหญิงวริษฐา  สุใจจัน
3. เด็กหญิงวลี  จี๋จ๋อมเมือง
4. นางสาวศิริวรรณ  กันทะวงค์
5. เด็กชายสรศักดิ์  บุญมาปะ
6. เด็กชายอัครพล  สุวรรณะ
 
1. นางชวลี  พุฒหมื่น
2. นางปราณี  โสภา
3. นางพิมพา  สิทธิฟอง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงนิภาพร  กันทจันทร์
2. เด็กหญิงพัสทิตา  กุออ
3. เด็กหญิงสุภัสวี  เบิกบาล
 
1. นางธนัชพร  จินาจันทร์
2. นางบัวไข  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายคอง  นาโหย่ว
2. เด็กชายทูล  ลุงออ
3. เด็กชายปี  ลุงซาง
 
1. นายพีระนัส  เป็งใจ
2. นางวรวีร์  ดวงเด่น
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิ่งมิตรถาวร
3. เด็กหญิงสุธีรา  มูลสุข
 
1. นางกูริ  ชาญยุทธคีรี
2. นางอัญชลี  บาลชัย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายฐิติ  ลี้สกุลรักษ์
2. เด็กชายภูมินันท์  ทะนานแก้ว
3. เด็กชายเดชา  มหารัตน์
 
1. นางนงลักษณ์  แก้ววงศ์ดี
2. นางเตือนใจ  พิมมะศาล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงธรรมรา  ชนะกิจ
2. เด็กหญิงวันดี  โกมลไสย
3. เด็กหญิงสิริยากร  พงศ์สกุลปรีดา
 
1. นางวราภรณ์  จิตสุข
2. นางวิไลย์  มนทนม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กหญิงนฤมล  เก่งสาร
2. เด็กชายศราวุฒิ  มงคลวิบูลผล
3. เด็กชายอินทนนท์  กันทะศิลป์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สารินจา
2. นางพิชชาพร  ธีรวิทยากูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จรูญพูนมงคล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญตามปัญญา
 
1. นางกาญจนา  สุปินโน
2. นายดนัย  แสนธิวัง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงมาลี  ชุติมาวีระกุล
2. เด็กหญิงศศิกร  วีระชูสกุล
3. เด็กหญิงเกศินี  เมืองอนันต์กิจ
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางวันวิสาข์  อานันท์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงดนยา  พนมเถกิง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  กรพินธ์ภานุสกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิยมเพิ่มพร
 
1. นางสาวระะรินทิพย์  ปิมมณี
2. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงธีรนาถ  คุณศิริองอาจ
2. เด็กหญิงสุฤทัย  ศักดิ์ชินธาดากุล
3. เด็กหญิงอรจิรา  ชัยประสิทธิ์พนา
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางวันวิสาข์  อานันท์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงนิรันดร์พร  เมืองพนาเด่น
2. เด็กหญิงสุดาพร  ชื่นกมลโภคกุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โชคสุขเลิศอำไพ
 
1. นางสาวระะรินทิพย์  ปิมมณี
2. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายชูศักดิ์  คำนุง
2. เด็กหญิงดาริน  -
3. เด็กหญิงพัชวรรณ  ประทีปไมตรี
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กันแดง
2. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวี
2. เด็กหญิงศิริพร  กันทชิต
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ไพรฑูรย์
 
1. นางมัณฑนา  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นางอำพรรณ  รัชวัตร์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายศักดา   กล้าณรงค์เชาว์
2. เด็กชายอรรถพล   พานทอง
 
1. นางกนกวรรณ  สมวถา
2. นางสาวสุพรรณี   สันติสุนทรารักษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์ตา
2. เด็กหญิงอาจรีย์  จิตสุข
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กันแดง
2. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กาวิน่าน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาหล้า
 
1. นางพจนี  ชมมัชยา
2. นายพิทักษ์  เพ็ญธรรม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กชายนวพงษ์  เตจ๊ะแก้ว
2. เด็กชายเสน่ห์  ดีอูป
 
1. นางสาวกชณัช  แสนพรหม
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิต  โอบเอื้อ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายประยูร   แซ่เห่อ
2. เด็กชายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    แซ่จาง
 
1. นายกิตติชัย   รวมศักดิ์ทอง
2. นายเอกลักษณ์   ชนม์ประกาย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นายชวรัตน์  วนาลัยสุขสันต์
2. นางสาวนิตยา  กุลสวัสดิ์มงคล
 
1. นายชาคริต  รินไชยยา
2. นางพัชราภรณ์  ธนาไพรศาลสิทธิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายวรเมธ  แซ่หว้า
2. เด็กชายวิลลี่  แซ่ย่าง
 
1. นายชูเกียรติ  สกุลวัฒนะ
2. นายบัญชา  หาดทราย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงปัญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ์
 
1. นายสนิท  ศรีคำเมา
2. นางสาวอัมพินท์  อินต๊ะยศ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายภานุพันธ์  ขันเงิน
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  สุริยะชัย
 
1. นางสาวประภาภรณ์  เนมิราช
2. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายฉัตรวัฒน์  โมตาลี
2. เด็กหญิงนฤมล  ทาวนา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กันแดง
2. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงดารินทร์  สารอินทร์
2. เด็กชายศิวกร  เตปิน
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้มป่อย 1. เด็กชายธนภัทร   ศรีสาโด
2. เด็กชายนิภัทร์  อุไรวรรณรังสี
3. เด็กชายภูทิตย์ไพร   แก้วดอกรัก
 
1. นายสวัสดิ์    ชัยวงค์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายนำโชค  ปอติ
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ไพโรจน์สถิตธาดา
3. เด็กชายเอกพล  พิทักษ์ทศพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา  แสงสรทวีศักดิ์
2. นางรำไพ  บุตรต๊ะ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายจิรกิตต์  อาชีพบริสุทธิ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  แสงหล้า
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุปผาบรรพต
 
1. นายบุญตัน  เตชะตา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงทาริกา  เป็นทองแท้
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงมนปริยา   แสนหาญ
 
1. นางสาววิไลพร    บุญมาปะ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงวนาพร  สีสุวรรค์
 
1. นายบุญตัน  เตชะตา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงรัตนา  มงคลเลิศนภา
 
1. นายวรชิต  เชอมือ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์สิริ  สุวีร์กุล
 
1. นางสาวพรศรี  สันติชัยชาญ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงคำช่าง  แซ่ย่าง
 
1. นางละมัย  ธรรมจินดา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชราวลัย   วรรณทอง
 
1. นางมาลินี   คำมามูล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ชนนมาตุภูมิ
 
1. นางดารุณี  เจียงสงวน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  วิหคไพรวัลย์
2. เด็กหญิงทิวาพร  สกุณีวนาลัย
3. เด็กหญิงพัชรา  สกุลไพรวงค์
4. เด็กหญิงสุนิตา  มูทู
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดิมู
 
1. นายวันทิต  จันโม
2. นายเกรียงศักดิ์  สายลือภา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายสรวุฒิ   แซ่ย่าง
 
1. นายวิโรจน์   เจริญกุล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงณัชชา   ศรีทิใจ
2. เด็กหญิงวาสนา   สมีนาง
 
1. นางจิราธร   นาดี
2. นางสาวอำพร   อินเหล็ง
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. นางสาวจริญญา  มะยอง
2. นางสาวจิรัชยา  มะโนเพชร
 
1. นางณัฐนันท์  แสนเรือน
2. นางธัญญารัตน์  ป้องญาติ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายคมชาญ  ทานา
2. เด็กชายจีระชัย  เจนจิตร์สันดิ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันทวิเชียรชุ่ม
4. เด็กชายทวิพัฒน์  เจริญผล
5. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์   ศิริสัมพันธ์ไพร
6. เด็กชายอภิชิต  ศรีวรรณสดใส
 
1. นางสาวรัชฎา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวศรีพรรณ  แซ่เตียว
3. นางสาวสุดาวรรณ  วุฒิจำเริญ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อนาคม
2. เด็กชายธีระนนท์  สนธิคุณ
3. เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณา
4. เด็กชายนัฒการณ์  ชัยวงศ์
5. เด็กชายอัครชัย  ขยันทำ
6. เด็กชายอัษฏาวุธ  หนักแน่น
 
1. นางชัชนิตย์  นพคุณมงคลชัย
2. นางลิชากร  คำไหว
3. นายเทวานนท์  ขุนทอง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. นายกิตติคุณ  แซ่ยะ
2. นายณัฐพงษ์  นาวารุ่งเรืองกิจ
3. นายปรีดา  ธรรมประยูร
4. นายพงษ์พันธ์  แซ่ย่าง
5. นายวันชัย  ชยุติธรธรรม
6. เด็กชายวิทยา  กิตติรุ่งวัฒนา
7. เด็กชายสมพงษ์  ดำรงศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายเอกพจน์  นวคุณสกุล
 
1. นายกวิน  ทนันไชย
2. นายระพีภัทร  สุวรรณนวล
3. นายสุเทพ  อินทร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลสินี   นันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงนัทฑิตา    ศรีจอมทอง
3. เด็กหญิงนิชาภา   บ้าง
4. เด็กหญิงปราณปริยา    จันตาบุญ
5. เด็กหญิงปรายฝน    อุปหนอง
6. เด็กหญิงรินลณี    ศรีวิชัย
7. เด็กชายสิปปกร    เคร่งครัด
8. เด็กชายสิระ    สิระษากมล
9. เด็กหญิงอริสา    หาญขว้าง
10. เด็กหญิงแป้งร่ำ   จั๋นต๊ะทา
 
1. นางชนิตา  สิมลี
2. นางณัฐพร  แสงอาทิตย์
3. นางสุปรียา    อินทรเทพ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยอดคีรีอรุณ
2. เด็กชายขจร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงธิริ  ฤดีวสันต์
4. เด็กหญิงมลินี  สิริพัฒนไพศาล
5. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สิริภัทรตระกุล
 
1. นางสาวจิรนันท์  คำปัน
2. นางสาวมะลิวัลย์  ชาญยุทธคีรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงกาญจนา   แซ่เจ๋า
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงสุดาพร   แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวนัยนา  ตันติศุภพงศ์
2. นายพิพัฒน์   ทองปินตา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงชุรีพร   แสงย้างดิสกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   ซื่อสันติกุล
3. เด็กหญิงวิลัยพร   เลาวือ
 
1. นางสาวนัยนา  ตันติศุภพงศ์
2. นางสาวอาบทิพย์  สุรักษ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายวีรภัทร  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ช้อนเพชร
3. เด็กชายเทพทัต  โมงปันแก้ว
 
1. นางนัยนา  หวานเสียง
2. นางสาวระรินทิพย์  ปิมมณี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงยุพิน  ตาหมื่อหลื่อ
2. เด็กหญิงศศิธร  เอื้อบุญเขตขจร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิเดช
 
1. นายนัยนา  หวานเสียง
2. นางสาวระรินทิพย์  ปิมมณี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ศรีกันไชย
2. เด็กหญิงสาวิณี  คำวัง
 
1. นางนพวรรณ  มายะลา
2. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1. เด็กชายรุ่งสุริยา   จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายอพิชิต   แสนดังใจ
 
1. นางสาวศิริพร   บุญมาตา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   อรุณแจ่มจรัส
2. เด็กหญิงอรพรรณ   ประสานไมตรี
 
1. นางกมลพรรณ   ปาวิลา
2. นายสมพล   ศรีจอมทอง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงณัชชา   มานะ
2. เด็กชายบรรดิษฐ์   ข่ากระโทก
 
1. นางวันเพ็ญ  เบี้ยวบรรจง
2. นายอดิศักดิ์   อ่อนฉ่ำ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  สนธิคุณ
2. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวศรีพรรณ  แซ่เตียว
2. นางสาวสุดาวรรณ  วุฒิจำเริญ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงบุษบัน   ปัญญาบุตร
2. เด็กหญิงพัชญากร   ศักดิ์บุญ
 
1. นางนุชวรา   ทิพย์กันทา
2. นางพรรณี   ขัตลิวงศ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายทุน  -
 
1. นางสาวลีลาวดี   ปละอุด
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายทินกร  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุนันต๊ะ
 
1. นางสุภาพร  แสนมา
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  บัวตองพัฒนา
2. เด็กหญิงรัตนา  กระจ่างโชคแก่น
3. เด็กชายอัครชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาววรกานต์  พิทาคำ
2. นางสาวอนุตตรีย์  ทานา
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงกิตติญา  สายชลอัมพร
2. เด็กชายฉันฑิต  ศักดิ์สถิตย์ชัย
3. เด็กหญิงอรนันท์  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  เทววงศ์เนติเกษม
2. นางศศิธร  ศรีอิ่นแก้ว
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  วิเก่ะ
 
1. นายสุพิชชา  ปันศิริ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  จริยา
 
1. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายกุลวัฒน์  ดุษฎีไพรวัลย์
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จุมปาทอง
 
1. นางปราณี   มูลเป็ง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บรรพต
 
1. นางสุกัญญา  ตันตรา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วมูล
2. เด็กชายวสันต์  ฟองตา
3. เด็กชายวัชพล  เทพปะนะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สินธุชัย
2. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายทิวากร  ก่อกุศลก้องภพ
2. เด็กชายวรินทร  ชวนชื่นอรุณแสง
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  พันธ์พืช
2. นายธีรักพงษ์  พนารัตนดอนชัย
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. นายคณิน  เตจ๊ะ
2. นายอิทธิพล  แสนใจบาล
 
1. นางชวลี  พุฒหมื่น
2. นางสาววราภรณ์  มะโนธรรม
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายณัฐพงค์  ดอยพนาสุข
2. เด็กหญิงอัญชลิตา  เชื้อจิต
 
1. นางสาวประภาภรณ์  เนมิราช
2. นายวิชัย  สิทธิฟอง
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กชายประเวศ   วิลา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชาญดารากร
 
1. นางสาวชุลุทู   มานะเพิ่มเพียร
2. นางสาวศิริพร  โพวิลัย
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายจิรพัส   นันทวิเชียรชุ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  อุดรบุญนิธิ
 
1. นางเข็มทอง  กรรณิกา
2. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงญาดา   ไพโรจน์สถิตธาดา
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ธารายืนยง
 
1. นางพิชญาภัค   พุทธวงค์
2. นางสาววัชรา   ยาวรรณศรี
 
190 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  ธีรเดชทรัพย์
2. เด็กหญิงม่านหมอก  เช่งยะ
3. เด็กชายยงยุทธ  เกรงใจ
4. เด็กชายยศพันธ์  ศักดิ์เปรมวุฒิ
5. เด็กชายวีระศักดิ์  ขวัญไพรจิระ
6. เด็กชายสุภาพ  มงคลเรืองอำนาจ
7. เด็กชายเอกชัย  วัชรไพรงาม
 
1. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
2. นางวัลภา  สมยศ
3. นางสาวอารีย์  ธีรเดชศิลป์
 
191 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กชายชุติวัติ  สุริยะชัยพันธ์
2. เด็กชายธงชัย  กุญชรชนะศึก
3. เด็กหญิงนิตยา  อนุรักษ์พนาวารี
4. เด็กหญิงพรชิวา  ชลทีชัยมงคล
5. เด็กหญิงพิชญา  สิทธิ์คงชัย
6. เด็กหญิงวารี  ชุมพรอุดมวารี
7. เด็กหญิงโยษิตา  เจนเลิศปัญญา
 
1. นายตรีชัย  ชัยพิบูลวงษ์
2. นางผ่องพรรณ  พันธ์พิชัย
3. นางอรทัย  พิชัย
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงปัทมา  ตระการตระกูล
 
1. นางสายทอง  อินไผ่
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายชัยนุภา  กนกไพรวัลย์
 
1. นายเอกชัย  แสนสัจจะ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายบุพกร  แก้ววงศ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายนะ  ลุงหมาย
 
1. นางสายทอง  อินไผ่
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิชา  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายสุริยา  จันทบุตร
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงดาว  จารุธนภัทร
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายคมกริช  เสรีประชาคม
2. เด็กชายชัยดล  นิรมลมณฑล
3. เด็กหญิงธัญจิรา  จันต๊ะคำ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรพฤกษากุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสิงห์สุ
3. เด็กชายรังสรร  โสทะนัน
 
1. นางสาวกัลยา  แสงสีโสด
2. นางธนพร  สมใจอ้าย
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงมยุรา  ชมพูนุทแจ่มจรัส
3. เด็กหญิงเยาวภา  ปรีชาพนาไพร
 
1. นางชฎาพร  เตชะสา
2. นางวัลภา  สมยศ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายวัชรชิระ  มหาภูผานิล
2. เด็กชายวิชชพล   พาซิว
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  เชิญรักไพร
 
1. นายชลวิทย์  ชื่นใจ
2. นายมนตรี  มาลาพุด
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงกิตติกา   พงศ์สกุลปรีดา
2. เด็กหญิงชดาพร  พีระสกุลการ
3. เด็กหญิงวาสนา  พีระสกุลการ
 
1. นางอารีย์  กรรณิกา
2. นางเข็มทอง  กรรณิกา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 1. เด็กชายรับชีวิต  ว่องอนันต์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สมศักดิ์ศรีกุล
3. เด็กชายอาทิตย์  กันทะจักร์
 
1. นางพรสุดา  สมบัติพุทธคุณ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายทิณกร   เกียรติจรรยา
2. เด็กชายบุญทวงค์  พงษ์สุทธิชัย
3. เด็กหญิงเกตุวลี  พงษ์ไพรสณฑ์
 
1. นายชลวิทย์   ชื่นใจ
2. นายนายมนตรี    มาลาพุด
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กชายธีรกุล  ปัญญาติวงค์
2. เด็กชายอรรถพล  โยรภัตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิต  โอบเอื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ชื่นสุขเจริญกุล
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายธิตินันท์  สารินจา
2. เด็กชายประสพพร  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
2. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายธนภูมิ   สกุณีวนาลัย
2. เด็กชายธนากร   สัณฑ์วนาคีรี
3. เด็กหญิงสุนิตา   เลิศธรรมสกุล
 
1. นางสาวปรียานุช   บุสสยา
2. นางอำไพ   ไพศาล
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อดุลย์พรหทัย
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ดาวประดับดิน
3. เด็กชายสกลเกียรติ  แสนยศ
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
2. นายสงกรานต์  หน้อยปัญญา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายฉู่  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธิติ  แซ่วะ
3. เด็กชายพอธิ  ลุงจางติ
 
1. นายพีระนัส  เป็งใจ
2. นางวรวีร์  ดวงเด่น
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายสิทธินันท์  ไชยมูล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงเพชรไพบูรณ์
3. เด็กชายอมรเดช  สารประดิษฐ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สินธุชัย
2. นายพิทักษ์  เพ็ญธรรม