หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณ อินทะชัยโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หาญคำภาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางหัทยา กนกพัฒนกุลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ วันตานามโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
5. นายสุขเกษม ปาลีโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบรรเลง เมืองลือโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางเพ็ญแข พรมรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สีมี่โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นางชมนพร หาญกล้าโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
5. นางมาลี กาวิชัยโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
2. นายอุดม เทพวงค์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา จินาโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
4. นางณิชาภัทร สุทธิแป้นโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสายเพ็ญ กิตติรัตน์โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางสมจิตร อ้นเจ๊กโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
3. นางสนธยา อภิวงค์โรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
4. นางสุขนิษฐ์ มณีรัตนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี พรมชัยโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มรรคประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางวุฒิพร จินะราชโรงเรียนห้วยพลูพิทยากรรมการ
4. นางภิรมย์ ภัทรเชาว์โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)กรรมการ
5. นางประอรศรี กุลนะโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลำเนา จันต๊ะสาโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
2. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางสาวณฐมน ภูมิตันโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ สุริยาโรงเรียนกกน้อยวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ สนชาวไพรโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชาวน่านโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจรรยา หมื่นเดชโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
2. นางพัชรี มูลเมืองโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางอารวรรณ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นางสุภาพร อุดมธนรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวลำดวน วงศ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
2. นางสุนันต์ บาลสุขโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาธิตา สันป่าแก้วโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางศุภมาศ นาอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิมล ศิระกมลโรจน์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางสุรีพร ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางณัชชานันท์ ปัญญาจารย์โรงเรียนห้วยชมภูกรรมการ
4. นายอัครเดช ตันมาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายวารินทร์ เขตชำนิโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ จันทร์เล็กโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางสุธัญญา ขันติพิทักษ์โรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ขันยอดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางนงค์รักษ์ มาลีรัตน์โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางผ่องพรรณ เชี่ยววานิชโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางพรรณี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ สมแสงโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
5. นางเสน่ห์นิตย์ แสงบุญเรืองโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง คลอนศรีโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
2. นางสุรพิน สุขวัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
5. นางอัญชลี หาญกล้าโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางชลดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
2. นายเนติวิทย์ วิชาโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการ
3. นายนิรุตต์ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
4. นางสาวกรทิณา แก้วสอนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
2. นางธนัญกานต์ กันธิยะโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางนันทนา คำเขียวโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นางรุจิเนตร์ ช่างเพชรโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
5. นางรำจวน อัทรัณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพรวิไล แลวงค์นิลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายอัฑฒ์ศยา เรือนคำโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางปภาวรินทร์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวชนุพร คำอ้ายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางมาลัย ม้าเมืองโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางปาริชาต สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
3. นางขวัญจิตร ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
4. นางลำเนา จันต๊ะสาโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นางเพชรา ชมภูรัตน์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางพิสมัย อินนันโรงเรียบ้านเวียงแก้วกรรมการ
3. นางศิลปี ธำรงอัตนาถโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางมาลัย ม้าเมืองโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางณัชพร บัญชาเกียรติโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นางปาริชาต สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
4. นางขวัญจิตร ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
5. นางลำเนา จันต๊ะสาโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
6. นางเพชรา ชมภูรัตน์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางพิสมัย อินนันโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
3. นางศิลป์ ธำรงอัตนาถโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ พินิจโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางทัศนีย์ จีนจรรยาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางเบญญา ศิลาอาสน์โรงเรียนร่องเผียวกรรมการ
4. นางสาวหยาดพิรุณ คำปาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ พินิจโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นายเบญญา ศิลาอาสน์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอัมพร ปิยะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
2. นายสุเทพ ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
4. นางอมรา ร้อยสมมุติโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางศิลป์ ธำรงอัตนาถโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางฉลวย นุชนิยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางสัจวรรณ อินเทพโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นายอานนท์ คำน้อยโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
4. นางเย็นจิตร ไชยวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นายกระจ่าง มิตรานันท์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง ประดิษฐ์โรงเรียนห้วยหมายเอียกกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ใจอดโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นายวัลลภ รู้ยามโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบกโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีสอางค์ ปัญญางามโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ เชยบาลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางรัติยา สุขมณีโรงเรียนบ้านเวียงแก้ววิทยากรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เดชปักษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นางพิสมัย สารวงค์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นางช่อผกา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชุติมณฑ์ อริเดชโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางพิกุล โสภาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ พลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางวิลาสินี จันทร์ลือโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางราตรี พันธุ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนร่องเผียวกรรมการ
4. นางอินทิรา รอดสุวรรณโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางเจือจันทร์ บุญสมโรงเรียนห้วยพลูพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวารีย์ ภูรีโรจน์โรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
2. นายเศรษฐพร ใจวงค์โรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางพิสมัย อินปั๋นโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน สุคนธาโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. นางจินตนา นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ไชยลังกาโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางนันทยา แสบงบาลโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นายเมธี อูปสุโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นายปุณยนุชนภัส อินทนุโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
5. นางศรีสมบูรณ์ แสนสมบัติโรงเรียนบ้านอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายมาโนช ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แก้ว อุทุมภาโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายสำเริง มุดเจริญโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางณัติฐิพงษ์ จินาโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ แก้วก้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สลีสองสมโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางอรุณี ริมฝายโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
4. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางนริศรา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรรภวดี อิทธิพลเลิศปัญญาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางจารุวรรณ อธินันท์ธรรมโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นางไพบุญ กมลภพโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นายเบญจมาศ ทาเกิดโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางถนอมขวัญ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
2. นางอำไพ ต่างใจโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ตันนันตาโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย ไผ่ผาดโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
2. นายสมบัติ วงค์วิลาศโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์หลวงโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธัญทิพย์ คันธวังอินทร์โรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
2. จ.ส.อ.สงวน มาลัยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางสุปรียา ขวัญคำโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางภัชรา จีรชัยพันธุ์สกุลโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
3. นางมาสินี พัวตระกูลโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา วงค์คำแหงโรงเรียนสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ณ ลำปางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์นรินทร์ สุขเสริมโรงเรียนห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ชัยแก่นโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
6. นายพิมพ์ ค้ากำยานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางเฉลิม สิทธิยศโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ บุญทะนุวังโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวธิดาพร ดอนชัยโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นายสมพงษ์ นาสาโรงเรียนป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางภัชรา จีรชัยพันธุ์สกุลโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ อุทุมภาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ชัยแก่นโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นายสาโรจน์ เพียงศิลป์โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นางมาณี ศรีชัยอินทร์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางปฐมาพร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางนงนุช คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
4. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางกุสาวดี โยธาโรงเรียนบ้านป่ายางหลวงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ นันทิโคโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ
3. นางสาวสายสวาท คำก้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
4. นางสมเพชร ชาญมานนท์โรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
5. นางทวินันท์ ชูศรีโฉมโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกุสาวดี โยธาโรงเรียนบ้านป่ายางหลวงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ นันทิโคโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ
3. นางสาวสายสวาท คำก้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
4. นางสมเพชร ชาญมานนท์โรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
5. นางทวินันท์ ชูศรีโฉมโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนห้วยห้างป่าสากรรมการ
2. นางจันทรา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นายสุเมธ พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
2. นางจินตนา สุรินธรรมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กกรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ เนตรสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
4. นางวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
5. นางเดือนฉาย สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อินแปลงโรงเรียนชุมชนแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. จ.ส.อ.สงวน มาลัยโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านนป่าซางกรรมการ
5. นายนที สันติภูมิสวรรณโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภูโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางศรีวรรณ โพธิกลางโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางเกศริน จีระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นางสาวกัญจน์ชญา แก้วจินดาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภูโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางศรีวรรณ โพธิกลางโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางเกศริน จีระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นางสาวกัญจน์ชญา แก้วจินดาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
3. นางสาวกัญจน์ชญา แก้วจินดาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
4. นางสินทรัพย์ สิงทะบุตรโรงเรียนห้วยหมากเอียกกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
6. นางศรีวรรณ โพธิกลางโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางจินตนาภร จันวันโรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนพเมศฐ์ ศิระกมลโรจน์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางอภิษฎา อินต๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายสุขเกษม สุวรรณไตรณ์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
4. นายสุพัฒน์ เตชาติโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สุภาวสิทธิ์โรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
2. นางสาวมาลี มโนหาญโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นายเรวัติ คำเมืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางสุดสวาท วงค์ใจ๋โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางคนอง เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
2. นายสมนึก ดอนชัยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
3. นายบุญวาท ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายมานัส มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ควรคิดโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
2. นายประภาส สุริยะวงค์โรงเรียนบ้านแม่มอญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหญิงทิชากร ไชยชมภูโรงเรียนโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นายเสรี กันวีโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านแม่ยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
2. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายระจ่าง หลักคำโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
2. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบกโรงเรียนเวียงเดิมกรรมการ
5. นางแสงเดือน ไชยชนะโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางวรรณรุจี สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
8. นางสาวอารีย์ นันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางวรรณรุจี สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
8. นางสาวอารีย์ นันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางวรรณรุจี สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
8. นางสาวอารีย์ นันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
3. นางมาลินี พัวตระกูลโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางวรรณรุจี สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
8. นางสาวอารีย์ นันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางพนอ อินภาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
3. นางสาวปฐมา หล้าพระบางโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นายวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นายนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นายวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศร๊โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางวรายุภัสย์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
7. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายนายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาต จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งนาคำกรรมการ
4. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นางกฤติยา ทุนอินทร์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ ชมฤทธิ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งนาคำกรรมการ
4. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นางกฤติยา ทุนอินทร์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ ชมฤทธิ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งนาคำกรรมการ
4. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นางกฤติยา ทุนอินทร์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ ชมฤทธิ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งนาคำกรรมการ
4. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นางกฤติยา ทุนอินทร์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ ชมฤทธิ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางตุลฑรณ์ สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนโป่งนาคำกรรมการ
8. นายศรัญภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
9. นางพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
17. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายกรรมการ
18. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)กรรมการ
19. นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ศรีทรายมูล)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริชาต สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร ไกรอ่ำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางพจมาน แจ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชัยภูวนาถโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริชาต สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร ไกรอ่ำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางพจมาน แจ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชัยภูวนาถโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทิพรัศมี นุ่นรอดโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่่งฮึ้งกรรมการ
2. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นางสุดาพร ไกรอ่ำโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางทิพรัศมี นุ่นรอดโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่่งฮึ้งกรรมการ
2. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
5. นางสุดาพร ไกรอ่ำโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
ดนตรีพื้นเมือง(วงสะล้อ-ซึง) ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
ดนตรีพื้นเมือง(วงสะล้อ-ซึง) ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.3
ฟ้อนเล็บเชียงราย ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
1. นางทิพรัศมี นุ่นรอดโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการภาคเหนือกรรมการ
ฟ้อนเล็บเชียงราย ระดับมัธยมศ฿กษา ม.1-ม.3
กลองสะบัดชัย ตบมะผาบฟ้อนเจิง ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
กลองสะบัดชัย ตบมะผาบฟ้อนเจิง ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.3
เดี่ยวสะล้อ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
เดี่ยวสะล้อ ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.3
เดี่ยวซึง ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
เดี่ยวซึง ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.3
นาฏศิลป์อาเซียนสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปาริชาต สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร ไกรอ่ำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางพจมาน แจ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชัยภูวนาถโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
นาฏศิลป์อาเซียนสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศิริพร บุญรอดโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์โรงเรียนทุ้งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง วงศ์ภักดิ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ กิติรัตน์โรงเรียนแม่ข้าวหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกศรินทร์ กันทะลาโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นางเทียนศรี ราชตาโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
5. นางธงทอง ปวงทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระ บุญทะนุวังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นายบุญธรรม ปงหาญโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นายอนิรุธ วิชัยศิริโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ชอบธรรมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายอุทัย นันตรัตน์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางสุชญา บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
5. นางทิพาภรณ์ ว่องศิริกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
6. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร นันทชัยโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
2. นางวิจิตรา เกิ้งบุรีโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ณ พิกุลโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
4. นางลำดวน สายเมืองนายโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นางยุวดี บรมพิชัยชาติกุลโรงเรียน แม่ยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางวันทนา กิตติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางสุนทรี ปาลีโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นางรัตติกร แก้วตุ้ยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
5. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ต่างใจโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางสาวศรีนิออน ปันอินแปงโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นายประยูร อัมพุธโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินทรัพย์ สิงทะบุตรโรงเรียนห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายประกอบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายกสิณ จับใจนายโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
5. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเกียรติ ชุมภูอินทร์โรงเรียน บ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
2. นายรัง ขันใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายอุทัย ไกรลาศโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
4. นางสาวซ่อนกลิ่น อะทะสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ กรุงศรีโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางปาริฉัตร เมืองมาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นายสุธรรม ปงหาญโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นายประสงค์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
6. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ตระกูลวงค์บุญมาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางดวงมณี พรมสุนหาโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางถนอมขวัญ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
4. นางพรรณี ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ สกุลเวชโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันทร์หอม วังมณีโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางรยากร นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นางจินตนา ประสิทธิผลโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
4. นางดวงฤทัย จินดาหลวงโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางยุเพียรพร พงษ์ลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ สาระคำโรงเรียน บ้านสมานมิตรกรรมการ
3. นางอัมรา นันทะพรหมโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
4. นางสาวจรัญญา คำยอดโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางผ่องศรี โหตระกิตต์โรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐมล ณ ลำปางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นายธีรธร สันยาวโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวอ้อยทิพย์ กันทะวีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวัลภา พงษ์พรรณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางแสงทัน คำหม้อโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางประนอม อินต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านศรีเวียงกรรมการ
4. นางสุภาวัล เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางอนงค์ ตนบุญโรงเรียนบ้านป่ารวก กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุรีภรณ์ คำธารโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางอำพร เทพวงศ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
3. นางจันหอม วังมณีโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นางอนงค์ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
5. นางพร ปันป้อโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิณณ์ณณัช จันทราชโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
2. นางขจิตา ศรีวรรณวัฒนาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
3. นางอัจฉริยา จันทร์แสงโรงเรียนอนุบาลนางแลกรรมการ
4. นางสุธัญญา ขันติพิทักษ์โรงเรียน เวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นายวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายดนัย กาแก้วโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายกมลพรรณ วงค์ดวงโรงเรียนห้วยชมภูกรรมการ
3. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
4. นางปุณิกา พิมพ์เวินโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ คำโลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
6. นางศรีไพร ชาญชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
2. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางพวงผกา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายอนุพงค์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
4. นางสาวจารุณี พรมเลขโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนุพงค์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางจารุณี พรหมเลขโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
3. นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
2. นางจารุณี วงค์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันต์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านบ้านดอนกรรมการ
6. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางบงกช บุญเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายอนันติยศ ประมาณโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
3. นายแมนสรวง แซ่ซิ้มโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายจรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ทองคันทมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
2. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ฤทธิแผลงโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนากรรมการ
2. นางเกษมศรี วิพันธ์เงินโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
3. นางมัตติกา สุรินธรรมโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
4. นายรัชชานนท์ อภิภูลทรัพย์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นางธิรดา ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
6. นายอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงา อาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงาโรงเรียนอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ตุ้ยดงโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ พรรณโชติโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน เตียมธะนะโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นางพิณทิพย์ สมใจโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุลโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
2. นางสุมิตรา ธาราวรโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาววาสนา คำห้วยหาญโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางนิลนภา จังหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีวรรณา เหมืองทองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางสาวจีรานุช ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางสาวกัลยา แต่งตั้งโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ศรีศิริโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพา วงค์อารีย์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวจรูญศรี มูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ เพชราเวชโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวีโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางนัฏฐ์นันท์ ไชยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางพัทยา กิติยศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางน้ำอ้อย เทพชาติโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายอุดร แก้วเลิศโรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวีรวัลย์ ศิริบุญยาพรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางวรรณภา เต๋จ๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกรวิกา ปาเปาอ้ายโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นางรติกร ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอนรรฆพร ไวดีโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
2. นางพัชนี ลาอุ่นโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นางพิกุล วรรณโณโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์กรรมการ
4. นางมัณฑนา ปิมปาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจันทนา หน่อสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายสุริยันต์ หน่อคำหล้าโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เวียงคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ พรมชัยวงศ์โรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
5. นางเยาวเรศ งานดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธีรภาพ ปรีดีพจน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยาจิตรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายจั่น หยุนเซิ่นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ ปรีดีพจน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยาจิตรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายจั่น หยุนเซิ่นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวริมธาร พันธุชงค์โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางบัวผัน ชอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งขยายโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางรื่นฤดี วงศ์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางเมธากานต์ ทำมะเลิศโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นายนิคม ศรียอดโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ อินทจักรโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
2. นายวิมล ภาคภูมิวินิจฉัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายธีรวุธ สัมมาปฏัติโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายถวิล กายาชัยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
5. นายเด่นชัย ดวงสมโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
6. นายประพนธ์ อินทยศผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
7. นายประธูปทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
8. นายบัณฑิต อุดมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเจริญ โกศัยโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
2. นายประยงค์ ยิ่งสกุลผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชุ่มมงคลโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นายบุญทรัพย์ ธนารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นายนิโรจน์ เทพวงศ์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางอติตาภรณ์ จันทะรสโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
7. นางปวีณา สุขจิตรโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประภาส สุริยวงค์โรงเรียนแม่มอญกรรมการ
2. นายบัณฑิต อุดมธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมานพ ใจเย็นโรงเรียนบ้านเวียงกือนากรรมการ
4. นายอิ่นแก้ว ไชยงำเมืองโรงเรียนบ้านโป่งน้ำตกกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
6. สิบเอกประเสริฐ มโนเสาร์โรงเรียนบ้านห้วยขี้หล็กกรรมการ
7. นายวิมล ภาคภูมิวินิจฉัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเจริญ โกศัยโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
2. นายประยงค์ ยิ่งสกุลผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชุ่มมงคลโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นายบุญทรัพย์ ธนารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นายนิโรจน์ เทพวงศ์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางอติตาภรณ์ จันทะรสโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
7. นางปวีณา สุขจิตรโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม ไพฑูรย์โรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นายจรัสศรี มณีวงค์โรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อุปนันท์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพวงทอง คลอนศรีโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางแก้วกัลยา วงศ์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางสาวเกตุผกา มานะกิจโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นางอรุณี หงส์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
4. นางธนาภัทร์ วิวัฒน์ขจรศักด์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ ปัญญาโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นางกัลยาณี ศรีวรรณ์โรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
3. นางวิริยา ศรีสุวรรณภรณ์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
4. นางรัชนี แสงวงศ์วานิชโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี วัฒนากุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา บุดดีโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นางพัทยา กิตติยศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยา แต่งตั้งโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นางน้ำอ้อย เทพชาติโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางนฤมล แสงจันทร์โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางอรุณี หงส์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ทะระมาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางฉลวย นุชนิยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางณัชพร บัญชาเกียรติโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นายราชวิศว์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ จีนจรรยาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ นาใจโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางจุฑาณี บั้งเงินโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตกกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สมแสงโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
4. นายณรงฤทธิ์ ระวังศรีโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสกุลรัตน์ โรจนรัตน์โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางสาวสิริพร แปงวันโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางชาติหญิง ชูศรีโฉมโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์ ลำคำโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชมพูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
2. นางนันทนา คำเขียวโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ทองขวัญโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
5. นางอรพรรณ ขนิษฐ์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย
1. นางสุธาวัลย์ ศรีอำนวยโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางจงจิต แก้วก้อโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร เจริญพันธ์สวัสดิ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ ร้อนกาดโรงเรียนบ้านศรีเวียงกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ใจสุขโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
3. นางรจนา โพธาวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
ประดิษฐ์ภาพจากเศษวัสดุ ปฐมวัย
1. นางปราณี ไกลถ่ินโรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
2. นางมณีวัลย์ จันระวังยศโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง เหล็กแปงโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ปฐมวัย
1. นางสุภาภรณ์ ปัญญานวลโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางบุษราพร ศรีจันทร์โรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
3. นางวรรณศรี ดิสสังวรโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นางพุธแก้ว กำแพงคำโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา คำนวลโรงเรียนบ้านผาเสริฐกรรมการ
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางศรีวรรณ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
2. นางจารุรักษ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางเพียรใจ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา จินาโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัจจิมา ธรรมศิริโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางธนิดา จารุธีรากุลโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
3. นางนิภา บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งก่อกรรมการ
4. นางนันทนา ธิตะยาโรงเรียนบ้านเวียงกือนากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ตุ้ยปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพจมาลย์ แจ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี มโนใจโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางอรุโณทัย เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางเพิ่มพูน พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางพนารัตน์ สอนขยันโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย นันตรัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายธวัชชัย พานแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง วงศ์ภักดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]