หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 030 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 43 99 72
2 125 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 7 13 10
3 065 โรงเรียนดอยลานพิทยา 40 78 58
4 076 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 9 21 10
5 017 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 15 37 15
6 086 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 4 8 6
7 090 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 5 7 5
8 073 โรงเรียนบ้านจะคือ 16 35 25
9 069 โรงเรียนบ้านจำบอน 5 6 5
10 068 โรงเรียนบ้านจำหวาย 0 0 0
11 088 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 11 31 14
12 089 โรงเรียนบ้านช่องลม 17 28 17
13 056 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 10 8
14 087 โรงเรียนบ้านดอน 32 71 33
15 091 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 14 7
16 036 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 9 21 17
17 016 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 72 184 110
18 026 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 2 2 2
19 067 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1 6 3
20 103 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1 2 1
21 093 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 48 97 62
22 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 11 29 14
23 008 โรงเรียนบ้านท่าสาย 1 1 1
24 022 โรงเรียนบ้านนางแล 11 19 15
25 021 โรงเรียนบ้านนางแลใน 14 29 14
26 102 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 18 4
27 005 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 8 20 9
28 027 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 4 7 4
29 084 โรงเรียนบ้านปง 1 2 1
30 099 โรงเรียนบ้านปงเคียน 20 47 29
31 071 โรงเรียนบ้านปางขอน 10 27 15
32 053 โรงเรียนบ้านปางคึก 13 17 16
33 052 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 5 11 8
34 028 โรงเรียนบ้านปางลาว 4 5 5
35 048 โรงเรียนบ้านปุยคำ 9 16 9
36 054 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 3 8 5
37 106 โรงเรียนบ้านป่าซาง 21 42 22
38 110 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 19 40 21
39 127 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 7 5
40 001 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 2 4 2
41 019 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 9 23 12
42 018 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 18 46 21
43 046 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 3 5 3
44 057 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 4 3
45 072 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 0 0 0
46 034 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 3 4 3
47 039 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 32 42 39
48 045 โรงเรียนบ้านริมลาว 10 18 12
49 081 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 8 8 8
50 059 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 20 34 20
51 094 โรงเรียนบ้านร่องห้า 7 16 10
52 061 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 22 46 31
53 080 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 6 8 6
54 092 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 4 4
55 049 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 6 4
56 023 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 14 29 19
57 012 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 68 196 97
58 126 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 7 17 8
59 032 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 11 29 16
60 050 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 18 57 26
61 055 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 3 2
62 009 โรงเรียนบ้านหัวดอย 24 48 38
63 043 โรงเรียนบ้านห้วยขม 2 3 3
64 109 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 7 16 10
65 070 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 17 21 16
66 047 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 10 3
67 038 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 14 10
68 107 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 25 56 27
69 108 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 5 8 4
70 044 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 5 21 9
71 074 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 21 37 31
72 078 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 17 40 22
73 029 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 5 11 9
74 006 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 12 6
75 082 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 9 19 12
76 085 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 20 42 29
77 051 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 12 28 18
78 025 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 68 154 94
79 101 โรงเรียนบ้านโป่ง 5 11 5
80 064 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 10 19 11
81 035 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 2 2
82 015 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 10 20 14
83 037 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 42 34
84 014 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 20 59 26
85 058 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 9 35 15
86 063 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 9 22 14
87 066 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 16 27 19
88 033 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 11 18 16
89 002 โรงเรียนป่ายางหลวง 3 7 3
90 040 โรงเรียนผาขวางวิทยา 15 46 25
91 100 โรงเรียนร่องหวาย 6 9 7
92 062 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 7 16 8
93 024 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 24 52 31
94 031 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1 1 1
95 098 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 17 29 17
96 020 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 38 70 58
97 010 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 8 16 6
98 060 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 10 16 13
99 011 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 5 27 6
100 007 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 77 258 116
101 013 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 36 95 49
102 083 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 50 36
103 104 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 34 78 40
104 105 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 19 34 21
105 079 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 22 47 32
106 075 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 18 53 34
107 041 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 56 114 66
108 114 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 3 1
109 119 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 20 39 27
110 111 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 6 50 16
111 112 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 28 102 26
112 129 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 5 1
113 128 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 3 7 3
114 113 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 15 21 15
115 124 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 5 16 6
116 120 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 0 0 0
117 115 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1 2 1
118 121 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 3 4 3
รวม 1640 3776 2188
5964

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]