สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 50 19 5 3 74
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 49 9 7 3 65
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 36 20 8 7 64
4 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 22 10 1 3 33
5 ดอยลานพิทยา 21 14 1 4 36
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 20 18 15 15 53
7 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 20 14 9 5 43
8 แม่ยาววิทยา 19 23 5 9 47
9 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 17 11 9 6 37
10 บ้านหัวดอย 15 4 5 0 24
11 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 14 11 7 6 32
12 บ้านห้วยหมากเอียก 14 8 2 1 24
13 เวียงแก้ววิทยา 13 4 3 2 20
14 บ้านเวียงเดิม 12 6 2 0 20
15 บ้านรวมมิตร 11 12 5 4 28
16 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 11 8 5 4 24
17 บ้านดอน 10 14 4 4 28
18 บ้านป่าสักไก่ 10 5 1 2 16
19 บ้านปงเคียน 9 6 2 3 17
20 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 6 1 4 16
21 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 8 5 4 4 17
22 บ้านขัวแคร่ 8 4 1 2 13
23 บ้านสันต้นขาม 8 3 1 2 12
24 บ้านเมืองชุม 8 2 3 4 13
25 บ้านร่องบัวลอย 8 0 0 0 8
26 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 7 15 8 4 30
27 มารีย์รักษ์ 7 8 2 3 17
28 เชียงรายวิทยาคม 7 6 2 0 15
29 ผาขวางวิทยา 7 6 1 1 14
30 บ้านหนองหม้อ 7 5 5 1 17
31 บ้านนางแลใน 7 4 1 2 12
32 บ้านทุ่งหลวง 7 4 0 0 11
33 บ้านจะคือ 7 3 3 3 13
34 บ้านช่องลม 6 9 1 1 16
35 แม่มอญวิทยา 6 8 2 2 16
36 ห้วยพลูพิทยา 6 7 7 4 20
37 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 6 5 4 4 15
38 บ้านปางคึก 6 2 1 4 9
39 บ้านน้ำลัด 6 2 0 0 8
40 บ้านปุยคำ 6 1 2 0 9
41 บ้านร่องเผียว 5 8 6 3 19
42 อนุบาลเวียงชัย 5 6 8 4 19
43 บ้านร่องปลาขาว 5 6 6 3 17
44 บ้านป่าซางเหนือ 5 6 5 3 16
45 บ้านห้วยชมภู 5 6 2 4 13
46 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 5 5 3 3 13
47 บ้านโป่งฮึ้ง 5 3 1 0 9
48 บ้านปางขอน 5 1 2 2 8
49 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
50 บ้านป่าซาง 4 11 4 2 19
51 บ้านโป่งพระบาท 4 8 3 5 15
52 บ้านกกน้อยวิทยา 4 3 2 0 9
53 บ้านนางแล 4 2 1 4 7
54 บ้านดอยฮาง 4 2 1 2 7
55 สหศาสตร์ศึกษา 4 2 0 0 6
56 บ้านริมลาว 4 1 4 1 9
57 บ้านชัยพฤกษ์ 3 4 1 3 8
58 บ้านแม่กรณ์ 3 3 2 4 8
59 อนุบาลหัวฝาย 3 3 1 1 7
60 บ้านโป่งเกลือ 3 3 0 3 6
61 บ้านเวียงชัย 3 2 1 3 6
62 บ้านโป่งน้ำตก 3 2 0 5 5
63 บ้านหนองบัวผาบ่ม 3 1 1 2 5
64 บ้านห้วยแม่ซ้าย 3 1 1 0 5
65 ร่องเบ้อวิทยา 3 0 3 1 6
66 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
67 ป่ายางหลวง 3 0 0 0 3
68 บ้านโล๊ะป่าห้า 2 5 1 3 8
69 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 2 5 0 1 7
70 บ้านห้วยขี้เหล็ก 2 4 1 0 7
71 บ้านร่องห้า 2 4 0 1 6
72 บ้านหนองบัวแดง 2 2 3 4 7
73 บ้านโป่ง 2 2 1 0 5
74 บ้านเวียงกลาง 2 2 1 0 5
75 บ้านห้วยทรายขาว 2 2 0 1 4
76 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 2 0 0 4
77 บ้านห้วยห้างป่าสา 2 1 1 1 4
78 บ้านจำบอน 2 1 1 1 4
79 บ้านปางริมกรณ์ 2 1 0 2 3
80 อนุบาลศุภลักษณ์ 2 1 0 0 3
81 บ้านดอยงาม 2 0 3 2 5
82 บ้านจอเจริญ 2 0 0 3 2
83 บ้านป่าก๊อ 2 0 0 1 2
84 บ้านโป่งช้าง 1 5 3 1 9
85 อนุบาลดงมหาวัน 1 5 2 9 8
86 บ้านสมานมิตร 1 3 0 0 4
87 อนุบาลห้วยสัก 1 2 4 3 7
88 บ้านดงป่าเหมี้ยง 1 2 2 0 5
89 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 1 2 1 4
90 บ้านป่าบง 1 1 1 2 3
91 บ้านเวียงกือนา 1 1 0 0 2
92 บ้านป่ายางมน 1 1 0 0 2
93 บ้านป่าแหย่ง 1 1 0 0 2
94 ร่องหวาย 1 0 5 0 6
95 บ้านถ้ำผาตอง 1 0 0 1 1
96 อนุบาลพรรณี 1 0 0 0 1
97 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 0 0 1
98 บ้านปง 1 0 0 0 1
99 บ้านหัวดง 1 0 0 0 1
100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 2 3 2 5
101 บ้านศรีเวียง 0 2 2 2 4
102 บ้านค่ายเจริญ 0 2 1 1 3
103 บ้านสันกลาง 0 2 0 1 2
104 บ้านบ่อทอง 0 1 3 0 4
105 บ้านปางลาว 0 1 2 1 3
106 บ้านผาเสริฐ 0 1 1 1 2
107 บ้านทรายงาม 0 1 0 0 1
108 บ้านท่าสาย 0 1 0 0 1
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 2 1 2
110 บ้านห้วยขม 0 0 1 1 1
111 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 1 0 1
112 บ้านโป่งนาคำ 0 0 1 0 1
113 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 3 0
114 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 0 0 1 0
115 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 674 477 251 236 1,638