สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 46 18 3 3 67
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 40 9 6 3 55
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 35 19 8 7 62
4 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 20 18 15 15 53
5 ดอยลานพิทยา 20 13 0 4 33
6 แม่ยาววิทยา 19 23 5 9 47
7 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 17 14 9 5 40
8 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 17 11 9 6 37
9 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 17 6 1 3 24
10 บ้านหัวดอย 15 4 5 0 24
11 บ้านห้วยหมากเอียก 14 8 2 1 24
12 เวียงแก้ววิทยา 13 4 3 2 20
13 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 12 9 5 6 26
14 บ้านรวมมิตร 11 12 5 4 28
15 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 11 8 5 4 24
16 บ้านดอน 10 13 4 4 27
17 บ้านป่าสักไก่ 10 5 1 2 16
18 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 6 1 3 16
19 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 8 5 4 4 17
20 บ้านเวียงเดิม 8 4 2 0 14
21 บ้านเมืองชุม 8 2 3 4 13
22 บ้านร่องบัวลอย 8 0 0 0 8
23 มารีย์รักษ์ 7 8 2 3 17
24 เชียงรายวิทยาคม 7 6 2 0 15
25 บ้านหนองหม้อ 7 5 5 1 17
26 บ้านจะคือ 7 3 3 3 13
27 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 6 13 6 3 25
28 บ้านช่องลม 6 9 1 1 16
29 แม่มอญวิทยา 6 8 2 2 16
30 ห้วยพลูพิทยา 6 7 6 4 19
31 บ้านน้ำลัด 6 2 0 0 8
32 บ้านปุยคำ 6 1 2 0 9
33 อนุบาลเวียงชัย 5 6 8 4 19
34 บ้านร่องปลาขาว 5 6 6 3 17
35 บ้านห้วยชมภู 5 6 2 4 13
36 ผาขวางวิทยา 5 6 1 1 12
37 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 5 5 4 4 14
38 บ้านร่องเผียว 5 5 4 3 14
39 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 5 5 3 3 13
40 บ้านปงเคียน 5 4 2 3 11
41 บ้านทุ่งหลวง 5 4 0 0 9
42 บ้านสันต้นขาม 5 3 1 2 9
43 บ้านโป่งฮึ้ง 5 3 1 0 9
44 บ้านปางขอน 5 1 2 2 8
45 บ้านปางคึก 5 1 1 4 7
46 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
47 บ้านป่าซาง 4 11 4 2 19
48 บ้านโป่งพระบาท 4 8 3 5 15
49 บ้านป่าซางเหนือ 4 5 5 3 14
50 บ้านกกน้อยวิทยา 4 3 2 0 9
51 บ้านขัวแคร่ 4 2 0 2 6
52 สหศาสตร์ศึกษา 4 2 0 0 6
53 บ้านริมลาว 4 1 4 1 9
54 บ้านแม่กรณ์ 3 3 2 4 8
55 อนุบาลหัวฝาย 3 3 1 1 7
56 บ้านนางแลใน 3 3 1 1 7
57 บ้านโป่งเกลือ 3 3 0 3 6
58 บ้านนางแล 3 2 1 4 6
59 บ้านเวียงชัย 3 2 1 3 6
60 บ้านโป่งน้ำตก 3 2 0 5 5
61 บ้านหนองบัวผาบ่ม 3 1 1 2 5
62 ร่องเบ้อวิทยา 3 0 3 1 6
63 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
64 ป่ายางหลวง 3 0 0 0 3
65 บ้านโล๊ะป่าห้า 2 5 1 3 8
66 บ้านห้วยขี้เหล็ก 2 4 1 0 7
67 บ้านร่องห้า 2 4 0 1 6
68 บ้านหนองบัวแดง 2 2 3 4 7
69 บ้านโป่ง 2 2 1 0 5
70 บ้านเวียงกลาง 2 2 1 0 5
71 บ้านดอยฮาง 2 1 1 2 4
72 บ้านห้วยห้างป่าสา 2 1 1 1 4
73 บ้านจำบอน 2 1 1 1 4
74 บ้านห้วยแม่ซ้าย 2 1 1 0 4
75 บ้านปางริมกรณ์ 2 1 0 2 3
76 อนุบาลศุภลักษณ์ 2 1 0 0 3
77 บ้านดอยงาม 2 0 3 2 5
78 บ้านจอเจริญ 2 0 0 3 2
79 บ้านโป่งช้าง 1 5 3 1 9
80 อนุบาลดงมหาวัน 1 4 2 9 7
81 บ้านชัยพฤกษ์ 1 4 1 3 6
82 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 4 0 1 5
83 บ้านห้วยทรายขาว 1 2 0 1 3
84 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
85 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 1 2 1 4
86 บ้านป่าบง 1 1 1 2 3
87 บ้านเวียงกือนา 1 1 0 0 2
88 บ้านป่ายางมน 1 1 0 0 2
89 บ้านป่าแหย่ง 1 1 0 0 2
90 ร่องหวาย 1 0 4 0 5
91 บ้านถ้ำผาตอง 1 0 0 1 1
92 บ้านป่าก๊อ 1 0 0 1 1
93 อนุบาลพรรณี 1 0 0 0 1
94 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 0 0 1
95 บ้านปง 1 0 0 0 1
96 บ้านหัวดง 1 0 0 0 1
97 บ้านสมานมิตร 0 3 0 0 3
98 อนุบาลห้วยสัก 0 2 3 3 5
99 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 2 3 2 5
100 บ้านศรีเวียง 0 2 2 2 4
101 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 2 0 0 2
102 บ้านปางลาว 0 1 2 1 3
103 บ้านบ่อทอง 0 1 1 0 2
104 บ้านค่ายเจริญ 0 1 0 1 1
105 บ้านผาเสริฐ 0 1 0 1 1
106 บ้านสันกลาง 0 1 0 1 1
107 บ้านทรายงาม 0 1 0 0 1
108 บ้านท่าสาย 0 1 0 0 1
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 2 1 2
110 บ้านห้วยขม 0 0 1 1 1
111 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 1 0 1
112 บ้านโป่งนาคำ 0 0 1 0 1
113 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 3 0
114 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 0 0 1 0
115 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 609 448 231 233 1,521