สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 22 19 11 52 49 9 7 3 65
2 อนุบาลเชียงราย 17 25 9 51 50 19 5 3 74
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 16 15 7 38 36 20 8 7 64
4 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 12 5 3 20 22 10 1 3 33
5 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 9 11 6 26 20 18 15 15 53
6 บ้านหัวดอย 9 4 2 15 15 4 5 0 24
7 แม่ยาววิทยา 8 12 4 24 19 23 5 9 47
8 ดอยลานพิทยา 8 2 6 16 21 14 1 4 36
9 บ้านห้วยหมากเอียก 8 1 4 13 14 8 2 1 24
10 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 6 7 4 17 20 14 9 5 43
11 บ้านเวียงเดิม 6 4 3 13 12 6 2 0 20
12 บ้านป่าสักไก่ 5 2 1 8 10 5 1 2 16
13 บ้านดอน 5 1 2 8 10 14 4 4 28
14 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 4 5 13 17 11 9 6 37
15 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 3 3 10 9 6 1 4 16
16 บ้านร่องบัวลอย 4 3 1 8 8 0 0 0 8
17 บ้านร่องเผียว 4 2 0 6 5 8 6 3 19
18 เวียงแก้ววิทยา 3 4 4 11 13 4 3 2 20
19 บ้านรวมมิตร 3 4 2 9 11 12 5 4 28
20 ผาขวางวิทยา 3 2 1 6 7 6 1 1 14
21 บ้านปางขอน 3 2 0 5 5 1 2 2 8
22 บ้านป่าซาง 3 1 4 8 4 11 4 2 19
23 บ้านขัวแคร่ 3 1 3 7 8 4 1 2 13
24 บ้านปงเคียน 3 1 2 6 9 6 2 3 17
25 บ้านเมืองชุม 3 0 0 3 8 2 3 4 13
26 บ้านโป่งน้ำตก 3 0 0 3 3 2 0 5 5
27 มารีย์รักษ์ 2 3 7 12 7 8 2 3 17
28 บ้านสันต้นขาม 2 2 1 5 8 3 1 2 12
29 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 2 2 1 5 7 15 8 4 30
30 บ้านทุ่งหลวง 2 2 1 5 7 4 0 0 11
31 บ้านจะคือ 2 1 2 5 7 3 3 3 13
32 แม่มอญวิทยา 2 1 2 5 6 8 2 2 16
33 บ้านชัยพฤกษ์ 2 1 0 3 3 4 1 3 8
34 บ้านน้ำลัด 2 0 4 6 6 2 0 0 8
35 บ้านปางคึก 2 0 1 3 6 2 1 4 9
36 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 2 2 2 3 4 7
37 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 5 5 11 11 8 5 4 24
38 บ้านหนองหม้อ 1 2 1 4 7 5 5 1 17
39 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 2 0 3 2 5 0 1 7
40 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1 1 6 8 14 11 7 6 32
41 บ้านป่าซางเหนือ 1 1 2 4 5 6 5 3 16
42 เชียงรายวิทยาคม 1 1 1 3 7 6 2 0 15
43 บ้านกกน้อยวิทยา 1 1 1 3 4 3 2 0 9
44 สหศาสตร์ศึกษา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
45 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 1 1 0 2 8 5 4 4 17
46 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 0 2 3 1 1 0 5
47 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 0 2 2 2 0 1 4
48 บ้านแม่กรณ์ 1 0 2 3 3 3 2 4 8
49 บ้านช่องลม 1 0 1 2 6 9 1 1 16
50 บ้านร่องปลาขาว 1 0 1 2 5 6 6 3 17
51 บ้านดงป่าเหมี้ยง 1 0 1 2 1 2 2 0 5
52 ห้วยพลูพิทยา 1 0 0 1 6 7 7 4 20
53 อนุบาลหัวฝาย 1 0 0 1 3 3 1 1 7
54 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 4 1 0 7
56 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 0 1 2 1 0 2 3
57 บ้านสมานมิตร 1 0 0 1 1 3 0 0 4
58 บ้านเวียงกือนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านศรีเวียง 1 0 0 1 0 2 2 2 4
60 บ้านนางแลใน 0 3 3 6 7 4 1 2 12
61 บ้านปุยคำ 0 3 2 5 6 1 2 0 9
62 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 2 3 5 6 5 4 4 15
63 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 0 2 3 5 5 5 3 3 13
64 บ้านดอยฮาง 0 2 2 4 4 2 1 2 7
65 บ้านโป่งเกลือ 0 2 0 2 3 3 0 3 6
66 บ้านริมลาว 0 1 2 3 4 1 4 1 9
67 บ้านเวียงชัย 0 1 0 1 3 2 1 3 6
68 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 1 0 1 2 5 1 3 8
69 บ้านร่องห้า 0 1 0 1 2 4 0 1 6
70 บ้านโป่ง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
71 บ้านป่าก๊อ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
72 บ้านโป่งช้าง 0 1 0 1 1 5 3 1 9
73 ร่องหวาย 0 1 0 1 1 0 5 0 6
74 บ้านถ้ำผาตอง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
75 อนุบาลพรรณี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านค่ายเจริญ 0 1 0 1 0 2 1 1 3
77 ป่ายางหลวง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
78 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
79 อนุบาลเวียงชัย 0 0 1 1 5 6 8 4 19
80 บ้านห้วยชมภู 0 0 1 1 5 6 2 4 13
81 บ้านโป่งฮึ้ง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
82 บ้านโป่งพระบาท 0 0 1 1 4 8 3 5 15
83 บ้านนางแล 0 0 1 1 4 2 1 4 7
84 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 1 1 3 1 1 2 5
85 บ้านเวียงกลาง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
86 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
87 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
88 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 2 0 3 2 5
89 บ้านป่ายางมน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านสันกลาง 0 0 1 1 0 2 0 1 2
92 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
93 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 0 0 3 0 3 1 6
94 บ้านจำบอน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
95 บ้านจอเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 3 2
96 อนุบาลดงมหาวัน 0 0 0 0 1 5 2 9 8
97 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 1 2 4 3 7
98 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
99 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
100 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านปง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 0 2 3 2 5
104 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
105 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 1 2 1 3
106 บ้านผาเสริฐ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
107 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านท่าสาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
110 บ้านห้วยขม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
111 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 0 0 0 0 3 0
114 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 217 189 160 566 674 477 251 236 1,402