สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 19 16 9 44 40 9 6 3 55
2 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 16 14 7 37 35 19 8 7 62
3 อนุบาลเชียงราย 15 24 9 48 46 18 3 3 67
4 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 9 11 6 26 20 18 15 15 53
5 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 9 5 3 17 17 6 1 3 24
6 บ้านหัวดอย 9 4 2 15 15 4 5 0 24
7 แม่ยาววิทยา 8 12 4 24 19 23 5 9 47
8 ดอยลานพิทยา 8 2 6 16 20 13 0 4 33
9 บ้านห้วยหมากเอียก 8 1 4 13 14 8 2 1 24
10 บ้านป่าสักไก่ 5 2 1 8 10 5 1 2 16
11 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 4 5 13 17 11 9 6 37
12 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 3 3 10 9 6 1 3 16
13 บ้านร่องบัวลอย 4 3 1 8 8 0 0 0 8
14 บ้านดอน 4 1 2 7 10 13 4 4 27
15 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 3 7 4 14 17 14 9 5 40
16 เวียงแก้ววิทยา 3 4 4 11 13 4 3 2 20
17 บ้านรวมมิตร 3 4 2 9 11 12 5 4 28
18 บ้านเวียงเดิม 3 3 3 9 8 4 2 0 14
19 บ้านปางขอน 3 2 0 5 5 1 2 2 8
20 บ้านป่าซาง 3 1 4 8 4 11 4 2 19
21 บ้านเมืองชุม 3 0 0 3 8 2 3 4 13
22 บ้านโป่งน้ำตก 3 0 0 3 3 2 0 5 5
23 มารีย์รักษ์ 2 3 7 12 7 8 2 3 17
24 บ้านร่องเผียว 2 2 0 4 5 5 4 3 14
25 บ้านจะคือ 2 1 2 5 7 3 3 3 13
26 แม่มอญวิทยา 2 1 2 5 6 8 2 2 16
27 ผาขวางวิทยา 2 1 1 4 5 6 1 1 12
28 บ้านน้ำลัด 2 0 4 6 6 2 0 0 8
29 บ้านขัวแคร่ 2 0 1 3 4 2 0 2 6
30 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 2 2 2 3 4 7
31 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1 5 5 11 11 8 5 4 24
32 บ้านหนองหม้อ 1 2 1 4 7 5 5 1 17
33 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1 2 1 4 6 13 6 3 25
34 บ้านทุ่งหลวง 1 2 1 4 5 4 0 0 9
35 เชียงรายวิทยาคม 1 1 1 3 7 6 2 0 15
36 บ้านป่าซางเหนือ 1 1 1 3 4 5 5 3 14
37 บ้านกกน้อยวิทยา 1 1 1 3 4 3 2 0 9
38 สหศาสตร์ศึกษา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
39 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 1 1 0 2 8 5 4 4 17
40 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1 0 4 5 12 9 5 6 26
41 บ้านแม่กรณ์ 1 0 2 3 3 3 2 4 8
42 บ้านช่องลม 1 0 1 2 6 9 1 1 16
43 บ้านร่องปลาขาว 1 0 1 2 5 6 6 3 17
44 บ้านสันต้นขาม 1 0 1 2 5 3 1 2 9
45 บ้านปางคึก 1 0 1 2 5 1 1 4 7
46 ห้วยพลูพิทยา 1 0 0 1 6 7 6 4 19
47 อนุบาลหัวฝาย 1 0 0 1 3 3 1 1 7
48 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 4 1 0 7
50 บ้านปางริมกรณ์ 1 0 0 1 2 1 0 2 3
51 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 0 1 1 4 1 3 6
52 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 1 4 0 1 5
53 บ้านเวียงกือนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านศรีเวียง 1 0 0 1 0 2 2 2 4
55 บ้านปุยคำ 0 3 2 5 6 1 2 0 9
56 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 0 2 3 5 5 5 4 4 14
57 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 0 2 3 5 5 5 3 3 13
58 บ้านโป่งเกลือ 0 2 0 2 3 3 0 3 6
59 บ้านดอยฮาง 0 2 0 2 2 1 1 2 4
60 บ้านริมลาว 0 1 2 3 4 1 4 1 9
61 บ้านปงเคียน 0 1 0 1 5 4 2 3 11
62 บ้านเวียงชัย 0 1 0 1 3 2 1 3 6
63 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 1 0 1 2 5 1 3 8
64 บ้านร่องห้า 0 1 0 1 2 4 0 1 6
65 บ้านโป่ง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
66 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
67 บ้านโป่งช้าง 0 1 0 1 1 5 3 1 9
68 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 1 2 0 1 3
69 ร่องหวาย 0 1 0 1 1 0 4 0 5
70 บ้านถ้ำผาตอง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
71 อนุบาลพรรณี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนางแลใน 0 0 2 2 3 3 1 1 7
73 ป่ายางหลวง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
74 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
75 อนุบาลเวียงชัย 0 0 1 1 5 6 8 4 19
76 บ้านห้วยชมภู 0 0 1 1 5 6 2 4 13
77 บ้านโป่งฮึ้ง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
78 บ้านโป่งพระบาท 0 0 1 1 4 8 3 5 15
79 บ้านนางแล 0 0 1 1 3 2 1 4 6
80 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 1 1 3 1 1 2 5
81 บ้านเวียงกลาง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
82 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
83 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 2 0 3 2 5
84 บ้านป่ายางมน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
85 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
87 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 0 0 3 0 3 1 6
88 บ้านจำบอน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
89 บ้านจอเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 3 2
90 อนุบาลดงมหาวัน 0 0 0 0 1 4 2 9 7
91 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
92 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
93 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
94 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 บ้านปง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านสมานมิตร 0 0 0 0 0 3 0 0 3
99 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 0 2 3 3 5
100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 0 2 3 2 5
101 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 บ้านปางลาว 0 0 0 0 0 1 2 1 3
103 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านค่ายเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
105 บ้านผาเสริฐ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
107 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านท่าสาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
110 บ้านห้วยขม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
111 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านโป่งนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0 0 0 0 0 3 0
114 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 186 170 145 501 609 448 231 233 1,288