แจ้งประชุมกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
ขอเชิญคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (กรรมการตามคำสั่งสพป.ชร.ที่ 369/ 2556 ชุดที่ 2 ) ประชุมในวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.ชร.1
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:49 น.