งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หล้าปงสาย
2. เด็กหญิงธนัชพร    แสนสุขขีรัตนกุล
3. เด็กหญิงนวพร    พินิจมนตรี
4. เด็กหญิงสุพิชชา    โปงบาง
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ปัญญาผ่องใส
6. เด็กหญิงรพินท์นิภา    ปาอินทร์
1. นายคมสันตื์    นันต๊ะเสน
2 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ริยะวงค์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ    พรพิมลกุล
3. เด็กชายรัชสิทธิ์    แสงทอง
4. เด็กหญิงดสวใส    วงค์ธนกาญจน์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทิศอุ่น
6. เด็กหญิงภูพิชญา    ใจเสาร์
1. นางภันว์สิญา    กาบุญก้ำ
3 โรงเรียนบ้านหัวดอย เมืองใต้ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรีโพลี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    คำเลิศ
3. เด็กหญิงกลิ่นผกา    สมศรี
4. เด็กหญิงธนัญญา    คุณบัวลา
5. เด็กหญิงพิสมัย    โรงคำ
6. เด็กหญิงเดือนนภา    ปราณี
1. นางมาลินี    พัวตระกุล
2. นางสาธิตา    สันป่าแก้ว
3. นายเทพรักษ์    จันต๊ะนาเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................