งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กหญิงหทัยชนก    วาดเอื้อยวงค์
2. เด็กหญิงศุทธินี    อักษราพิพัฒน์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ฟองเทพ
4. เด็กหญิงศิรินภา    แก้วอ้าย
5. เด็กหญิงธีรดา    ธิยะคำ
6. เด็กหญิงพิริฏฐา    กาใจยา
1. นายคมสันติ์    นันต๊ะเสน
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. นางสาวเอ้ย    นามบุญ
2. นางสาววาสนา    หงษ์คำ
3. นางสาวอาทิตยา    บุญมา
4. เด็กหญิงเอื้อมพร    จันทร์อิน
5. เด็กหญิงวรรณ    คำจันทร์
6. เด็กหญิงสุทิรา    สาม
1. นางปวีณา    สุขจิตร์
2. นางวาสนา    อินทรเทพ
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. นางสาวสุพรรณษา    อามอ
2. นางสาวนิภาพร    เยซ้อ
3. นางสาวลูสี    จะมู
4. เด็กหญิงนาอื่อ    จะยี
5. เด็กหญิงกุ่ยยิง    แซ่ลี
6. เด็กหญิงอุบลรัตน์    รักชาติ
1. นางสาวดวงใจ    ไชยลังการ
2. นางสาวทัมทิบ    สินทร
3. นางอารีย์    พรมแก้ว
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงมาลี    ซึหมื่อ
2. เด็กหญิงกัญธิชา    ดีวะรัตน์
3. เด็กหญิงสุปราณี    ใจยะ
4. เด็กชายกฤษฏา    เปียงแหล่
5. เด็กหญิงวิดาภา    อายี
6. เด็กหญิงวิสุดา    ขันจันทร์แสง
1. นางขจิตา    ศรีวรรณวัฒนา
2. นางสุภาณี    ตระกูลวงค์บุญมา
3. นางสาวอรรัมภา    อ่อนน้อม
5 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายมงคลพันธ์    กันทะสอน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์    เรือนศิริปัญญา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ    เครือดี
4. เด็กหญิงนิตย์ธีรา    แก้วคำ
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ช้างหล่อ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ตุ้ยหน้อย
1. นางรัติยา    ศุขมณี
2. นางอัมภา    วรศาสตร์ศิลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................