งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เลิศไกรวัล
2. เด็กหญิงณิฌารีย์    ฟุ้งพงศธร
3. เด็กหญิงแซลลี่    มัลกิ
4. เด็กหญิงขวัญชนก    พิำนิจงาม
5. เด็กชายธิติเทพ    แสงแจ่ม
1. นางเจาะจง    ติคะ
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอชิรญา    จันบุผา
2. เด็กหญิงนฤภร    หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงนงนภัส    สุรินทร์
4. เด็กหญิงซอลิฮะห์    กสิวรรณ
5. เด็กหญิงภัทรวัน    เดชะคำแก่น
1. นางสาวสุคนธา    มหาเทพ
2. นางเดือนฉาย    สุขสวัสดิ์
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กหญิงหอมเงิน    ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงสิริกัญญา    หัตถกอง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก    พินิจ
4. เด็กหญิงนันทินี    หม่องเป็ง
5. เด็กหญิงปพิชญา    อรัญโสต
1. นางจงจิต    ไข่เพชร
2. นางวีรนาถ    ขัติยะ
4 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงพัชรพร    ปวงคำ
2. เด็กหญิงหมี่ซอ    แยลูกู
3. เด็กหญิงอรทัย    แลเชอะ
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์    พูเบกู่
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    เบียกากู่
1. นายกำพล    กุมหาชัย
2. นางสายสมร    คำบุญเรือง
5 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงพรณัฐชา    แก้วแพร่
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์    บ้งงึ้ม
4. เด็กหญิงชยาภรณ์    กิติรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    มโนวรรณ
1. นางเบญจลักษณ์    ฉันทะ
2. นางเปรมจิตต์    ลำดวนหอม
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงกรรวี    บำรุงรส
2. เด็กหญิงรุจรดา    คำรังสื
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา    จุโลทก
4. เด็กหญิงพิมพกานต์    สีทิไชย
5. เด็กหญิงพิมพกานต์    เลิศบูรณการ
1. นางจตุพร    ภัทรอุดมกิจ
2. นางวินัย    ทันเรือน
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    เลอสิน
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์    ฟองนวล
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    อภิวรรณ
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์    สุริยนต์
5. เด็กหญิงอารีย์    ซื่อตระกูล
1. นายสำเริง    มุดเจริญ
2. นางสุพรรณ    ไชยปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................