งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวรรณิสา    วงศ์ตะวัน
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    วรรณลี
3. เด็กหญิงนิตยา    คุณปิ๊ก
4. เด็กหญิงจิรนันท์    กินร
5. นางสาวรุ่งไพลิน    คำวิไล
1. นายกสิณ    จับใจนาย
2. นางนงนุช    คำบุญเรือง
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงลลิตา    เบเชกู่
2. เด็กหญิงอรนุช    หม่อโป๊กู่
3. เด็กหญิงสุพรรษา    แซดูกู
4. เด็กหญิงธิดา    เปียแลกู
5. เด็กหญิงทัศนีย์    แซตูกู
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2. นายมนตรี    ยะวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................