งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงประกายดาว    ธรรมจักร์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ปงกันมูล
3. เด็กชายณัฐภัทร    แสนใจยา
4. เด็กชายสุทธวัฒน์    จะมณี
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    สุขเกษม
1. นางศิริวรรณ    ชื่นชม
2. นางสาวอุบลศรี    ดวงสีเสน
2 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง 1. เด็กหญิงปริชญา    หมื่นต่างคิว
2. เด็กชายสัญชัย    เพลินจิต
3. เด็กหญิงพรรภษา    ตาสุยะ
4. เด็กชายเทพทัตต์    ทะจิตต์
5. เด็กหญิงนิยตา    เรือนหล้า
1. นางสาวกัลยา    คำถา
2. นายประเสริฐ    มะโนเสาร์
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กหญิงนลินนิภา    ธิแก้ว
2. เด็กหญิงอภิชญา    เลิศปรีชารักษ์
3. เด็กชายศุภกิตต์    ปัญญาวิชา
4. เด็กหญิงธันยาณัฐ    ณ ชัยภูมิ
5. เด็กหญิงธัญชนก    รูปะวิเชตร์
1. นางทัศนาพร    นันทวงศ์
2. นางสาวไพลิน    เรืองเดช
4 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล 1. เด็กหญิงชุติมา    สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    เขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงอัมภาพร    มีลาภ
4. เด็กหญิงนิตยา    หนานน้อย
5. เด็กหญิงนภัสสร    ยี่หล้า
1. นายณรงค์ฤทธิ์    คำต๊ะ
2. นางวิระวัลย์    อันพาพรม
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กหญิงหมีก้า    เบเชกู่
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    จะโต้
4. เด็กหญิงอำไพ    เบียงแล
5. เด็กหญิงกาญจนา    แซ่ยี่
1. นางมาลินี    บุรารักษ์
2. นางสาววัสสะพักตร์    แท้สูงเนิน
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายวัชรินทร์    กระภูฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัลยา    สุปินชมภู
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ทองฑีฆา
4. เด็กหญิงณิชา    สนิทดี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คีรีบรรพต
1. นางสาวอวยพร    อินแปลง
2. นายเทอดศักดิ์    คีรีสันติกุล
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงกฤษญา    สุภาวะ
2. เด็กหญิงแสงตาน    อินทนนท์
3. เด็กหญิงนิ่มนวล    ยอดสุวรรณ
4. เด็กหญิงชนิตา    ไทยใหญ่
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พงษ์ลังกา
1. นายธีรธร    สันยาว
2. นางศรีสมร    ใจผูก
8 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงจันทร์รอด    ทองคำ
2. เด็กหญิงปูยูง    มาเยอะ
3. เด็กหญิงพินท์สุดา    ชาวส้าน
4. เด็กหญิงน้ำฝน    สายเครือ
5. เด็กหญิงอารียา    เซกัง
1. นางกรรณิการ์    บุญเกียรติสกุล
2. นายศิรินทร์    วรรณรัตน์
9 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ดอยลาน 1. เด็กชายเกียรติยา    ทิศร
2. เด็กหญิงน้ำฝน    จันต๊ะนาเขต
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    อินธรรม
4. เด็กหญิงนุชวรา    จินดาขัด
5. เด็กหญิงอรวรรณ    ใจมา
1. นางเสงี่ยม    วังรุ่งโรจน์
2. นายโอภาส    อินธรรม
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายเศรษฐานุวัฒน์    ติ๊บมา
2. เด็กชายชนะชัย    ตระกูลไชยสิทธิ์
3. เด็กชายวรัชญ์    แสงประชุม
4. เด็กหญิงธนารีย์    พรมปัญญา
5. เด็กหญิงอนุชญา    ฉวีวรรณ
1. นางทัศนีย์    เชื้ออุบล
2. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
11 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กชายอาแซะ    อูแม
2. เด็กหญิงอาเหมย    มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุมาลี    มาเยอะ
4. เด็กหญิงมาลิสา    เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงหมี่แต    อูแม
1. นางสาวผกาวรรณ    แปงเขียว
2. นายสมพักตร์    คายตะขบ
12 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงวรัญญา    ฟองแก้ว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    ปิงใจ
3. เด็กหญิงวริศรา    ทองจรัส
4. เด็กหญิงไพลิน    ใจเงิน
5. เด็กหญิงธารสิริ    จันทสโร
1. นางกัลยาณีย์    ปลาทอง
2. นางปราณี    ปันติ
13 โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา 1. เด็กชายสุรเดช    ไชยลังกา
2. เด็กชายอชิ    มาเยอะ
3. เด็กหญิงทินมณี    คานาดา
4. เด็กหญิงพันธิดา    ใจด้วง
5. เด็กหญิงสุธาสินี    เจริญปัฐยาวัต
1. นายสมบูรณ์    มาถา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................