งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เยส่อกู่
2. เด็กหญิงมาลี    จะแซ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์    แซ่ลี
4. เด็กชายสิทธิพล    ตระกูลสูงศักดิ์
5. เด็กชายฉัตรานนท์    แมเชกู่
1. นางสาวธัญจิรา    สินสมบัติ
2. นายสรัลพัฒน์    ต๊ะกูล
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    แยลูกู่
2. เด็กหญิงกัลยาณี    เบเชกู่
3. เด็กหญิงสุวนันท์    สุเช
4. เด็กหญิงพาณิภัค    แยลูกู
5. เด็กหญิงสุมิสา    เบทูกู่
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2. นายเอกชัย    วงศ์คำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................