งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    บรรจบ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา    อินทรชัย
3. เด็กหญิงนุชธิดา    จักร์สุวรรณ์
4. เด็กชายอิศรา    บุญธรรม
5. เด็กหญิงเมธาพร    จันทราพูล
1. นายณัฐพล    เมืองมา
2. นางสาวดวงพร    วงค์หล้า
2 โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชุมภู 1. เด็กชายจิรภาส    เยส่อกู่
2. เด็กชายปณชัย    แมเชกู่
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    เบเชกู่
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ    เลฉ่อ
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์    เยส่อกู่
1. นางสาวปวีณา    ช่างแท้
2. นายสรัลพัฒน์    ต๊ะกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................