งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายศุภกร    อ่อนศรี
2. เด็กชายวรวิช    คำใส
3. เด็กชายธนพล    วงค์ษา
4. เด็กชายทศพร    สุภาดี
5. เด็กชายนันทวุฒิ    ชุ่มแก้ว
6. เด็กชายปฐมภูมิ    สุภากาวี
7. เด็กชายอภิสิทธิ์    แก้วคำ
8. เด็กหญิงพิธุนิภา    เกตุคำ
9. เด็กหญิงวีรยา    ชัยชมพู
10. เด็กหญิงสุกัญญา    ขันด้วง
11. เด็กหญิงเบญจมาศ    มหาวรรณ์
12. เด็กหญิงกัลยากร    ทันใจ
13. เด็กหญิงกุลิสรา    ใจมณี
14. เด็กหญิงเขมวิกา    แก้วบุญปัน
15. เด็กหญิงจุฑามาศ    ไชยตั๋น
16. เด็กหญิงธัญชนก    ปัญญาอุดม
17. เด็กหญิงธิญาดา    หน่อแก้ว
1. นางสาวจุฬารัตน์    ณ พิกุล
2. นางละลิตรา    ศิริสกุล
3. นางสาววาสนา    คำห้วยหาญ
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายเสกสรร    ปุกเสก
2. เด็กชายดุสิต    ใจขันธุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    เชอมือ
4. เด็กชายลิขิต    ไกรลาศ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์    ศรีบุรี
6. เด็กหญิงณัฐพร    เจ๊ะมะสุขเกษม
7. เด็กหญิงทิพย์วัลย์    เนตรน้อย
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปานหร่าย
9. เด็กชายวงศกร    อานี
10. เด็กหญิงไอริน    พึ่งตำบล
11. เด็กชายอาชาย    เชอหมื่อ
12. เด็กหญิงสุทธิชา    ฟังสำเนียง
13. เด็กชายธนาฤทธิ์    โคตรคำ
14. เด็กชายอภิชัีย    ถาวรสถิตชัย
15. เด็กหญิงเสาร์คำ    สุนทร
16. เด็กหญิงราตรี    เชอมือ
17. เด็กหญิงมณีรัตน์    มาเยอะ
18. เด็กชายสิทธินนท์    เยเบียง
19. เด็กหญิงปานทิพย์    เยแสะ
20. เด็กหญิงอ้อย    อานี
1. นางวิมลศรี    นันทิโค
2. นางอนุกูล    เชยบาล
3. นายเดช    เชยบาล
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    สารศรี
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐมน    ขัดสงคราม
4. เด็กหญิงชลกานต์    ดอนชัย
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์    มหาวงศนันท์
6. เด็กหญิงภัทรมน    ขุนพิลึก
7. เด็กชายชโยดม    สุปินชมภู
8. เด็กชายกชชาญ    ลือสุวรรณ
9. เด็กชายพงศ์พันธ์    ไชยเนตร
10. เด็กชายมัฆวัต    รัตนจันทร์
11. เด็กชายศิระศักดิ์    คำรินไชย
12. เด็กหญิงณิชกานต์    จีนานพัทธ์
13. เด็กหญิงชิรญาณ์    สิงห์ชัย
14. เด็กหญิงฐิติวรดา    จันทร์ติน
15. เด็กชายสุรดิษ    หลั่ว
16. เด็กชายชญตว์    ศิริจางคพัฒนา
17. เด็กชายกษิดิษ    สุตะวงค์
18. เด็กชายนราวิชญ์    ชัยเลิศ
19. เด็กชายชุติพนธ์    มูลจนะบาตร
20. เด็กหญิงเรนา    โคบายาชิ
1. นางสาวกาญจนา    เลิศรัศมีธรรม
2. นายชาญยุทธ    ตาแก้ว
3. นางสาวศศิธร    นุ่มวงศ์
4. นางสุนันต์    บาลสุข
5. นางสาวสุนัยพร    พันธโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................