งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กชายธรรมนูญ    ใจน้อย
2. เด็กชายกฤษฎา    เยรัมภ์
1. นายดุสิต    ยานะธรรม
2 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กหญิงรวิภา    น้อยประสาน
2. เด็กหญิงปพิชญา    แหนคำ
1. นายกานต์    มากกุญชร
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กหญิงจิญาภรณ์    กันทะเรศ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    คิ้วสุวรรณวงศ์
1. นายอนุพงค์    คำน้อย
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายวิศณุ    จิโนคุณ
2. เด็กหญิงพิมพา    เมอแล
1. นายเดช    เชยบาล
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงภรภัทร    จันจี
2. เด็กชายภูรินทร์    รัฐอนันท์พินิจ
1. นางสาวธัญญาภรณ์    จินดา
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายปรเมศ    เสนารักษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์    อินตะพันธ์
1. นางครองสิน    ถีระแก้ว
2. นายธวัชชัย    ถีระแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................