งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป่าซาง 1. เด็กชายมรุพงศ์    สมณา
2. เด็กหญิงโชติกานต์    น้อยเพ็ง
1. นางสาวรุ่งอรุณ    จอมสวรรค์
2 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ปัทมพันธโกวิท
2. เด็กชายธนวัฒน์    จรัสวิโรจน์
1. นายยงยุทธ    เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวสร้อยฤทัย    บั้งเงิน
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายณธนันท์    เขื่อนวิเศษ
2. เด็กหญิงทอประกาย    พลทา
1. นางบุษกร    กาวี
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กชายอชิรวิทย์    โคมารัมย์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    บุญยา
1. นางชุติมณ    นามวงศ์
2. นางวันเพ็ญ    อนันต์
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    ว่องไว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    นางแล
1. นางยุพารัตน์    ท้าวฟองคำ
2. นางวิระวัลย์    อันพาพรม
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด 1. เด็กชายศิราวุฒิ    คำวัง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    อนุเคราะห์
1. นางเฉลียว    บ่อแก้ว
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายกรวีร์    ธนูแก้ว
2. เด็กหญิงธัญพิญชา    เบื้องบน
1. นางสาวอวยพร    อินแปลง
2. นายเทอดศักดิ์    คีรีสันติกุล
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงพัชริดา    รักชาติ
2. เด็กชายไชยวิชญ์    รักชาติ
1. นางยุพิน    เตมิยะ
2. นางอารีย์    พรมแก้ว
9 โรงเรียนบ้านริมลาว ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กชายณทร    เชื้ออ้วน
2. เด็กหญิงวรรณิษา    ตาคำ
1. นางเอกอนงค์    ชื่นโชคชัย
10 โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสัก 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เตจา
2. เด็กชายจตุรงค์    กันทวี
1. นางวรรณศรี    ดิสสังวร
2. นางสุดสวาท    วงศ์ใจ๋
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน 1. เด็กชายศิวนนต์    ชัยวงค์
2. เด็กหญิงณัฐฐาริยา    เหมืองน้อย
1. นายขจร    แก้วตา
2. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงทาริกา    พรมขัดดุก
2. เด็กชายพัทธนันท์    รัตนเจริญชัย
1. นางจตุพร    ภัทรอุดมกิจ
2. นางปาริฉัตร    เมืองมา
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชุมภู 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    จะดี
2. เด็กหญิงณัชชา    แสนสุข
1. นางสาวกานต์นรินทร์    สุขเสริม
2. นางปราณปรียา    คำซาว
14 โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    บุญวงค์
2. เด็กหญิงวริศรา    ใจคำ
1. นางมณฑาทิพย์    เนตรสุวรรณ์
2. นางรัตนา    วรสายัณห์
15 โรงเรียนบ้านจอเจริญ ดอนศิลา 1. เด็กชายกฤษฎา    สีเขียว
2. เด็กหญิงบุษณียาภรณ์    ปวงคำ
1. นางสุชาดา    ศรีเกิด
16 โรงเรียนบ้านร่องห้า ผางาม 1. เด็กชายพิชัยยุทธ    หมื่นอินต๊ะ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    จายวรรณ์
1. นางทิวารัตน์    ชมภูเขา
2. นางสาวพัชรี    มูลเมือง
17 โรงเรียนบ้านปงเคียน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายนิวัช    สุปัญโญ
2. เด็กหญิงณัฐธิญา    อุรา
1. นางยุพิน    คำยอด
2. นางอมรา    สอนปิ่นคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................