งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงศิริยากร    แก้วกัลย์
2. เด็กชายวุฒิชัย    ทองใบ
1. นางณฐมน    ณ ลำปาง
2. นางสาวมัลลิกา    เครือแก้ว
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซาง 1. เด็กหญิงนิพัทธา    คำยา
2. เด็กชายชัยกร    เมายาตา
1. นางยุวดี    ไชยลังกา
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กชายสมชาย    เจริญสุข
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    กันติ๊บ
1. นางสาวนันทนา    เขื่อนแก้ว
2. นางศรีสังวาลย์    เนตรนพรัตน์
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายสิงหา    ยาแสง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญมาเจริญ
1. นายสมศักดิ์    สุวรรณ
2. นางสาวอนุสรา    แก้วคือ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายขจรเกียรติ์    บั้งเงิน
2. เด็กหญิงพรนิภา    มาเยอะ
1. นายสุเทพ    แซ่ท้าว
2. นางเพ็ญศรี    อินแปลง
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    ปัญญา
2. เด็กหญิงศิริยากร    รักชาติ
1. นางยุพิน    เตมิยะ
2. นายสุวรรณ    ชอบธรรม
7 โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายเชิดชัย    หม่อโป๊ะ
2. เด็กหญิงอ้อม    สุนทร
1. นายปิยะ    อินต๊ะวงค์
2. นายสมศักดิ์    ไตรโยธี
8 โรงเรียนผาขวางวิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายสุรชัย    ไอ่อี
2. เด็กหญิงอารยา    ปอยี
1. นางผ่องพรรณ    แก้วหล้า
2. จ.ส.อ.สงวน    มาลัย
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายจเร    เทพอินถา
2. เด็กหญิงอินธิวรรณ    นันทเสน
1. นายสัมฤทธิ์    ประนัปดา
10 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก 1. นางสาวรุ่งไพลิน    คำวิไล
2. นายอำนาจ    ราชคม
1. นางนงนุช    คำบุญเรือง
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน 1. นายอนุชา    นามทิพย์
2. เด็กหญิงรัชฎาพร    แข้นา
1. นายขจร    แก้วตา
2. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
12 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงกัลยา    แซ่พ่าน
2. เด็กชายวรรณพจน์    แซ่จ้าว
1. นายศุภชัย    บุญวงค์
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชุมภู 1. เด็กชายรอนอรัณย์    แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวิชุดา    พัชรมโน
1. นางสาวกานต์นรินทร์    สุขเสริม
2. นางปราณปรียา    คำซาว
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กชายธนชัย    ซาโคกู
2. เด็กหญิงอายือ    มาเยอะ
1. นายชัยชญพนต์    ชัยทิพย์
2. นายมนตรี    ยะวัง
15 โรงเรียนบ้านหัวดอย เมืองใต้ 1. เด็กหญิงผกามาศ    เผือกทา
2. เด็กชายณัฐนันท์    อินทรนารมย์
1. นางพวงผกา    สีเหลือง
2. นางสมพร    ทองสุข
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ผางาม 1. เด็กชายศตวรรษ    เขื่อนคำ
2. นางสาววรารัตน์    ใจฝั้น
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
2. นายอัครเดช    ตันมา
17 โรงเรียนบ้านปงเคียน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายจิรวัชร    กอสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แซ่ท่อ
1. นางยุพิน    คำยอด
2. นางอัญชลี    หาญกล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................