งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย เมืองใต้ 1. เด็กชายอดิเรก    เรือนปิน
2. เด็กหญิงสุปราณี    จักรแก้ว
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    สังข์เงิน
4. เด็กหญิงธัญญาศิริ    ปวงคำ
5. เด็กหญิงปียานุช    แสนใจ
6. เด็กหญิงณัฐธีรมน    รัตนารักษ์
7. เด็กหญิงอนัญญา    ปัญญา
8. เด็กหญิงชฎาภรณ์    ท้าวกันทา
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สุภา
10. เด็กหญิงธนภรณ์    ลามจันทึก
1. นายอภินันท์    นาระตะ
2. นางเกษร    แก้วตา
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง 1. เด็กหญิงจารุณี    มีไกรราช
2. เด็กหญิงวรนุช    จันทร์ตา
3. เด็กหญิงสุภาวิดา    ศรีพรม
4. เด็กหญิงอรชัญญา    แรงจินะ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ศีรีนุช
6. เด็กหญิงอัจฉรา    ธนู
7. เด็กหญิงอัญชลี    อินทร์กันหา
8. เด็กหญิงกรณิกา    เงินชะจา
9. เด็กหญิงณัฐวดี    แก้วเมืองคำ
10. เด็กหญิงปณิตา    นันทะเสน
1. นางสาวสายทอง    ทัพธานี
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ทะพา
2. เด็กหญิงพรชิตา    ศรีบุญทา
3. เด็กหญิงกัลยา    พุทธจันทร์
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ตุมมา
5. เด็กหญิงหยาดน้ำฝน    ตาวงค์
6. เด็กชายฤทธิ์พงษ์    บุผานันท์
7. เด็กชายธนาบัตร    โปธา
8. เด็กชายนิติพล    พิเศษ
9. เด็กชายอติเทพ    พุทธจันทร์
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พุทธจันทร์
1. นางจักรวิดา    ทวีคุณ
2. นายภิชญปกรณ์    เกตุแกัว
4 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสัก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สุวรรณประภา
2. เด็กหญิงธนิตา    ชุ่มมะโน
3. เด็กหญิงศิริพร    หอมสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอภิสรา    ราชสมบัติ
5. เด็กหญิงกมลชนก    อุดวงค์
6. เด็กหญิงสิรินยา    ชมภูศรี
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อินทะนะ
8. เด็กหญิงนฤภร    เทพอุดม
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เทพอุดม
10. เด็กหญิงอาทิตยา    โตสุวรรณ์
1. นางสาวณพิชญา    วงค์สุยะ
2. นางปาริชาต    สิทธิสม
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน 1. เด็กชายชาญชัย    ยอดวงค์
2. เด็กชายปฏิภาณ    ผ่อนเจริญ
3. เด็กชายกฤตณัฐ    จารุฤกษ์
4. เด็กหญิงนภัสสร    ปล้องนอก
5. เด็กหญิงสิรินทรา    ยอดแสง
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ทินจอง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา    อินทวงค์
8. เด็กหญิงวราภรณ์    ลันสี
9. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ยีขาม
10. เด็กหญิงรจนา    แสงตาสม
1. นายขจร    แก้วตา
2. นายสมนึก    หาญกา
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา    รินสินจ้อย
2. เด็กหญิงเจียรนุช    พุ่มพวง
3. เด็กหญิงภัทรวีรินทร์    นาทองบ่อจรัส
4. เด็กหญิงปภิญญา    เรือนสุภา
5. เด็กหญิงพิมพ์    ชุมสาย ณ อยุธยา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    นำเกียรติสกุล
7. เด็กหญิงอิสรียา    แก้วมา
8. เด็กหญิงฤทธิดา    เล่าวิริยะธนชัย
9. เด็กหญิงมานิตา    นันทวนิช
10. เด็กหญิงกฤษกร    ตามี
1. นางจตุพร    ภัทรอุดมกิจ
2. นายวินัย    ทันเรือน
7 โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ใจศรีธิ
2. เด็กหญิงอรวี    ใจจำ
3. เด็กหญิงสิรภัทร    เภตรา
4. เด็กหญิงวริศรา    ใจคำ
5. เด็กหญิงนราพร    เป็งคำมา
6. เด็กชายครรชิต    อินรุณ
7. เด็กหญิงกฤตญกร    กันธิยะ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    คึมยะราช
9. เด็กหญิงชุติมา    กิติรัตน์
10. เด็กหญิงกัญญาพัชร    กิจธรรม
1. นายประยูร    อัมพุธ
2. นางรัตนา    วรสายัณห์
3. นางสุพัตรา    คมวิศวศาสตร์
8 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา 1. เด็กหญิงปราณปรียา    มะโนพรึก
2. เด็กหญิงกฤษณา    หมื่นคำ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    รุ้งดี
4. เด็กหญิงนิธิพร    รุ้งดี
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์    กันธิยะ
6. เด็กหญิงนวนันท์    ชัยชวาล
7. เด็กหญิงสุกัญญา    มานู
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    ไชยวุฒิ
9. เด็กหญิงนันทิชา    หมื่นคำ
10. เด็กหญิงสิริยากร    ดอนชัย
1. นายศักดิ์ชัย    ภิรบรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................