งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ 1. เด็กชายรุ่งอรุโณทัย    แซ่มั่ว
2. เด็กชายอนันตชัย    อโน
3. เด็กชายศุภกฤต    ไชยเรือนสูง
1. นางผ่องศรี    โหรตระกิตต์
2 โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแล 1. เด็กชายบุญชู    มูเซอ
2. เด็กหญิงนิภาพร    แก้วมูล
3. เด็กชายสุรชัย    มุชินนชัย
1. นางอนุรักษ์    นนท์พิพัฒน์
3 โรงเรียนบ้านดอยฮาง แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายอัษฎายุทธ์    ยานะนวล
2. เด็กชายปริญญา    ปัญญาบุญ
3. เด็กชายชัยวุฒิ    คำจั๋น
1. นางปรียธิดา    ม่วงโกสัย
2. นายสุทธิพงศ์    ชัยวงค์
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน 1. เด็กชายณรงค์    ค่อมพันธ์
2. เด็กชายพูลระพี    ศรีเฉลิม
3. เด็กชายบัณฑิต    เวียนแปะ
1. นางสาวปิยวรรณ    ไชยเดช
2. นางศรีวรรณา    เรือนสุภา
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายทวีทรัพย์    อิ่นแก้ว
2. เด็กชายณัฐชนน    ปวงจันทร์
3. เด็กชายชยพล    ชายกุล
1. นางพิกุล    ธรรมลังกา
2. นางรพีพรรณ    มาลารัตน์
6 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงกิตติญา    หมั่นดี
2. เด็กชายภานุพัชร    ภูกองไชย
3. เด็กชายวรรณพิชิต    อภิวงค์
1. นางเย็นจิตร    ไชยวรรณ์
2. นางเสน่ห์นิตย์    บุญเรือง
7 โรงเรียนบ้านปงเคียน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายภราดร    จันทมนท์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    สุวรรณ์
3. เด็กชายกฤษณะ    ปัญญาวงค์
1. นางสาวจุฑามาศ    เวียงคำ
2. นางวราภรณ์    พรสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................