งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางแล 1. เด็กชายคเชน    เกษแก้ว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    ทรงคำ
3. เด็กชายจิรศักดิ์    สิทธิแก้ว
1. นางสาวลำดวน    วงศ์ภักดิ์
2 โรงเรียนบ้านดอยฮาง แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายสถิตย์    สุเช
2. เด็กชายสุรชัย    วิชัย
3. เด็กหญิงนาปอย    สีไอ้
1. นางปรียธิดา    ม่วงโกสัย
2. นายสามารถ    เลิศเกษม
3 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสัก 1. เด็กชายบูรพา    ยาดี
2. เด็กชายธีระวัฒน์    ธนารัตน์
3. เด็กชายศราวุฒิ    วงค์คำ
1. นางวันทนา    วิชัยปะ
2. นางสายทอง    พรมมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................