งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กหญิงศิรประภา    จุมดวง
2. เด็กหญิงยุวดี    ปาอินทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณ    จุมดวง
1. นายคมสันติ์    นันต๊ะเสน
2. นางสาวจีรานุช    ศรีบุญเรือง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงปนัดดา    สุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    นามวงค์
3. เด็กหญิงกชกร    ศรีสองสม
1. นางพร    นันป้อ
2. นางสุรีย์    กิติรัตน์
3 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวรรณิสา    วงศ์ตะวัน
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    วรรณลี
3. เด็กชายพิริยพงศ์    มโนวรรณ
1. นางจันทร์เพ็ญ    อาษา
2. นางสาวทรงสวาท    ใจมูล
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน 1. เด็กชายวรวิช    ไชยมงคล
2. เด็กหญิงธนพร    ลุนพิลา
3. เด็กหญิงนภัสสร    แก้วบัง
1. นางศรีวรรณา    เรือนสุภา
5 โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชุมภู 1. เด็กชายธีระยุทธ    แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    เปียวแล่
3. เด็กหญิงบุษยา    เบี่ยงเชกู่
1. นางสาวกัญจน์ชญา    แก้วจินดา
2. นางสาวปวีณา    ช่างแท้
6 โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงสุวรรณี    หมื่นลอย
2. เด็กหญิงสุพรรณี    สุรางค์วิไล
3. เด็กหญิงนาลา    จะสี
1. นางสาวกมลลักษณ์    จันทร์หลวง
2. นางสาวณัฐธิดา    ไชยทน
7 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา 1. เด็กหญิงอาหมี่    งัวยา
2. เด็กหญิงเกวลิน    อินปินตา
3. เด็กหญิงวรรณภา    อ่ำคง
1. นายประกอบ    เทพดวงแก้ว
2. นางพิสมัย    สารวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................