งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสุจิรา    ศรีพรม
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ใจเที่ยง
1. นางมาณี    ศรีชัยอินทร์
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง 1. เด็กชายธีรภัทร    อินต๊ะจา
2. เด็กชายกรกต    ศรีพรม
1. นายจักรพล    ยินดี
3 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา เอกชน 1. เด็กชายธนกร    ชื่นถาวร
2. เด็กหญิงชยากรณ์    ตาบุญ
1. นายอดิศร    ศรีจุมปา
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายภิราช    ออล่า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สิทธิชัย
1. นายณัฐพล    เมืองมา
2. นางสาวดวงพร    วงค์หล้า
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ 1. เด็กชายสัญชัย    ไชยยา
2. เด็กหญิงบัวคำ    บุญทิพย์
1. นางสาวณัฐธิดา    สวยสม
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล 1. เด็กหญิงนวพร    สลีสองสม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ชมรัตน์
1. นางสาวดวงกมล    กุลสวัสดิ์
2. นางสาวสายทอง    ปงกันมูล
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายเฉลิมพล    แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงอรอนงค์    นายคำ
1. นางจรรยา    สมบัติทา
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายทิวธวัช    โกติแพง
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ทับสิงห์
1. นางสาวนันท์ธิตา    นาเคน
2. นายไพบูลย์    ต่างใจ
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายชลิต    ทิศอุ่น
2. เด็กหญิงญาณิศา    เรือนคำ
1. นางสาวจารุณี    พรมเลข
10 โรงเรียนบ้านริมลาว ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงมะลิ    สินพิศ
2. เด็กชายธนาธิป    อุปละ
1. นางจันทรา    พรมมินทร์
11 โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสัก 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ดาวรุ่งจรัส
2. เด็กหญิงวรนุช    ใจตรง
1. นางสาวปราณีย์    ศรีใจ
2. นางสาวมิธทิรา    แก้วร่วง
12 โรงเรียนบ้านจำบอน ดอยลาน 1. เด็กชายสุเมธ    ไชยชมภู
2. เด็กหญิงศศิวิมล    จันต๊ะนาเขตต์
1. นางสาวสิริรัตน์    มหาคำ
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงฌานิกา    จันทาพูน
2. เด็กหญิงชนกนันท์    วิภูษิตนพรัตน์
1. นางสุพิศ    ดีแก้ว
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงอุมาพร    ยาข่อง
2. เด็กหญิงยศนันท์    คีรีกุลไพศาล
1. นายดนัย    ไกรสร
2. นายเอกชัย    วงศ์คำ
15 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ใจยะติ๊บ
2. เด็กหญิงมณธิดา    ศรีสุวรรณ
1. นางครองสิน    ถีระแก้ว
2. นายธวัชชัย    ถีระแก้ว
16 โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ไพศักดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีระพุก
1. ว่าที่ร้อยตรีดิลก    สาระคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................