งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายลัทธภูมิ    ศรีมูล
2. เด็กชายเอกนพวัฒน์    จันทร์ทวีเกียรติ
1. นางมาณี    ศรีชัยอินทร์
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กชายเปรม    ปันโพธิ์
2. เด็กหญิงสุริยา    ปิดกุล
1. นายดุสิต    ยานะธรรม
3 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กหญิงอริยาภัทร์    บุรศักดิ์วราฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    เกิดสุข
1. นายกานต์    มากกุญชร
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ 1. เด็กชายฉัตรดนัย    ล้อมเขต
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    เขตขำ
1. นายณัฐพล    เมืองมา
2. นางสาวดวงพร    วงค์หล้า
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ 1. เด็กหญิงแสงทิพย์    บุญทิพย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน    แสงดี
1. นางสาวณัฐธิดา    สวยสม
6 โรงเรียนบ้านนางแล นางแล 1. เด็กชายศิลปากรณ์    บุญแรง
2. เด็กชายนพดล    ใจวงศ์ปาน
1. นางอารีย์    แก้ววงศ์
2. นายอุทัย    ไกรลาศ
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายปิยภักดิ์    สีดาน้อย
2. เด็กหญิงชมพูนุช    กฤษณาวารินทร์
1. นายเดช    เชยบาล
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายมโนพัศ    โพธิศรี
2. เด็กชายจาฤก    บั้งเงิน
1. นายกรกต    ชัยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย    มะโนกร
9 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กชายสุเวช    แพเมียะ
2. เด็กชายพงศกร    แสนสมบัติ
1. นายสุวัฒน์    พลนรัตน์
10 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก 1. เด็กชายรัชชานนท์    สินมณี
2. เด็กชายธรรณธร    เชียงคำ
1. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน 1. เด็กชายรังสรรค์    ชัยยะ
2. เด็กชายอภิเดช    นันต๊ะรัตน์
1. นายขจร    แก้วตา
2. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายวุฒิภัทร    วงศ์วุฒิ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ    อู๋อ่อน
1. นายดำรง    ดีแก้ว
13 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชุมภู 1. เด็กชายอนุรักษ์    ทรัพย์คณาสิน
2. เด็กชายกิตติภูมิ    แซ่ลิ้ว
1. นายกมลพรรณ    วงศ์ดวง
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    จันทร์หน่อแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร์    ยศอินต๊ะ
1. นางครองสิน    ถีระแก้ว
2. นายธวัชชัย    ถีระแก้ว
15 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา 1. เด็กชายพงศกร    หมื่นคำ
2. เด็กชายนภัสกร    หมื่นคำ
1. นายกมล    ผ่องใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................