งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทานัน
2. เด็กชายพุฒิเมธ    คำสุยะ
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    เครือแก้ว
1. นายคมสันติ์    นันต๊ะเสน
2 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เมืองใต้ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    กันธะ
2. เด็กชายศรัญณพงษ์    ไชยณรุณ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชื่นทรวงจิต
1. นางดรรชกร    กันทะหล้า
3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เอกชน 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปัญญาธนกิจ
2. เด็กหญิงธนภรณ์    แพทอง
3. เด็กหญิงดุษฎีพร    วงค์ฝั้น
1. นางสาวเทพี    พรมไชยวงค์
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กชายพัชรพล    นามสาม
2. เด็กชายหลงผัด    มีสุข
3. เด็กหญิงตาล    สามนวล
1. นางฉัตรสุดา    โป่งทราย
2. นายศรีทน    นุกาศ
5 โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแล 1. เด็กหญิงแพรวา    โกสุวรรณ
2. เด็กหญิงรุจิรา    ชำนาญยา
3. เด็กหญิงดุษฎี    เนียมพลกรั่ง
1. นางสาวเพลินจิต    กิจรักษ์
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายสุนทร    ปัญญาบุญกุศล
2. เด็กชายอาโต    เยอเบาะ
3. เด็กชายชัชชัย    มาเยอะ
1. นายอนันต์    สิงห์หา
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายสลัล    ศรีนวล
2. เด็กชายอานนท์    ราชคม
3. เด็กชายวุฒิกรณ์    สิงห์พิศาล
1. นายประสงค์    สิทธิวงค์
2. นางสาวเกศินี    เขื่อนเพชร
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กหญิงเมทินี    ดีน้อย
2. เด็กชายไชยวรรณ    รักชาติ
3. เด็กหญิงมาลินี    มาเยอะ
1. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์    พรมรัตน์
9 โรงเรียนบ้านปุยคำ ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กหญิงสรินยา    ปวริศร
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ    มุกดา
3. เด็กหญิงพรกนก    สุวรรณประภา
1. นางสิริรัตน์    ปัญญาติ๊บ
10 โรงเรียนบ้านหัวดง ห้วยสัก 1. เด็กชายกานต์พิชชา    บุญตันดี
2. เด็กชายอลังการ    หมู่ปั้น
3. เด็กชายธีรพล    กันทะชัย
1. นายจักรพงษ์    ณ น่าน
2. นางศรีไพร    สุรัตน์
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงธีมาพร    ศิริธร
2. เด็กชายนภดล    ไชยะภาพ
3. เด็กชายนพรัตน์    ไชยะภาพ
1. นายอนิรุธ    วิชัยศิริ
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงโชติกา    นพวงศ์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ละมูลตรี
3. เด็กหญิงสุพัชนันต์    บุญจีน
1. นางกัลยาภัสร์    เดชะถิระพิพัฒน์
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชุมภู 1. เด็กชายอนุพงษ์    เว้ยซือกู่
2. เด็กชายไวภพ    วุยยือกู่
3. เด็กชายปุระชัย    แปแจกู่
1. นายทัศนัย    ไชยหลาน
2. นายรชวิศว์    บุญธรรม
14 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เหมืองจา
2. เด็กหญิงเกสร    เป็งโก๊ะ
3. เด็กหญิงทิวาพร    สิริวรรธนะ
1. นางอภิรดี    นอรัตน์
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ผางาม 1. เด็กหญิงจณิตา    ยื้อยศ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    คำจีน
3. เด็กหญิงสุภมาศ    คำปัน
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
2. นายอิสรภาพ    ใสสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................