งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กชายชัยธวัช    สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทาต่อมวงค์
3. เด็กชายกฤษฎา    คำสมุทร
1. นายคมสันต์    นันต๊ะเสน
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กหญิงปิยะดา    สีทน
2. เด็กหญิงพรพิมล    ปัตตาวะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา    เขมาวงษ์
1. นายศรีทน    นุกาศ
2. นางศุภรักษณ์    อันทะศรี
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายธีรภัทร    ปุกตั้ง
2. เด็กชายธนกฤษ    บุตรกิติ
3. เด็กหญิงภักดิ์จิรา    ทาแกง
1. นายสมศักดิ์    สุวรรณ
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายนนชัย    รักชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา    แซ่หมู่
3. เด็กหญิงปิยะมาศ    วงค์แสง
1. นายธนวัฒน์    เดชปักษ์
2. นายเทวฤทธิ์    พรมรัตน์
5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์    เบเช่
2. เด็กชายแสงชัย    ธนฉาย
3. เด็กชายอาบ่า    เมอแลกู่
1. นายธราดล    คำแสง
2. นายเมธี    อูปสุ
6 โรงเรียนผาขวางวิทยา แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายสมชาย    จะงะ
2. เด็กชายนพดล    อูเหล็ก
3. เด็กชายวีรพงษ์    ปอซาง
1. นายดนัย    กาแก้ว
2. นายปัฐมัตถ์    ปันตุ้ย
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงนิชกานต์    คิดถึงคุณ
3. เด็กหญิงปลายนิภา    มะโนวรรณ์
1. นายอนิรุธ    วิชัยศิริ
2. นางสาวเกตุผกา    มานะกิจ
8 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชุมภู 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ชุติมาชมภู
2. เด็กหญิงประภัสสร    พาณิชย์สุขนนท์
1. นายศุภชัย    บุญวงค์
9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชุมภู 1. นายบุญส่ง    ชาดุ
2. นายอาบาง    เหวงซากู่
3. เด็กชายสมชาย    แปแจกู่
1. นายทัศนัย    ไชยหลาน
2. นายรชวิศว์    บุญธรรม
10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เวียงชัยเวียงเหนือ 1. นายสิทธิพล    อินต๊ะวงค์
2. เด็กชายชวิน    จัยพรม
3. เด็กชายมงคล    เริงเขตรการ
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สัตย์สม
2. นางศศิธร    สัตย์สม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................