งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 235
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายไชยภัทร    สุนทรเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทาธิมงคล
3. เด็กชายพิเชษฐ์    หาญสุวรรณ
1. นางมาณี    ศรีชัยอินทร์
2 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    นาคสุขมูล
2. เด็กชายบุญชรัสมิ์    น้อยประเสริฐ
3. เด็กชายวิชัย    ไชยศรี
1. นายกานต์    มากกุญชร
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เอกชน 1. เด็กชายศิรวิชญ์    ชัยสุข
2. เด็กชายสารินทร์    ปะทะนมปีย์
3. เด็กชายพงศ์พลิน    สิริสุวัณณ์
1. Mr.Harry    Soe myint
2. นายแฮร์รี่    โซเมี่ยน
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กชายฐปนนท์    ชัยกุหลาบ
2. เด็กชายปิยทัศน์    ปิงเมือง
3. เด็กชายปรินทร    แห้วสันตติ
1. นายอนุพงค์    คำน้อย
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายพร้อมพงษ์    อิสสระ
2. เด็กชายภัทรพล    หอมนาน
3. เด็กชายกรวิชญ์    พงศ์ชนานันท์
1. นางกาญจนา    สังขพิทักษ์
2. นางสุพิศ    ดีแก้ว
6 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายธนกฤต    อวนทอง
2. เด็กชายเจตวัฒน์    สอนปิ่นคำ
3. เด็กชายอมรพงศ์    นัยติ๊บ
1. นายนิรุตต์    ชัยมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................