งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายศุภวิชญ์    สุขเกษม
2. เด็กชายอดิเทพ    ธรรมอินราช
1. นางมาณี    ศรีชัยอินทร์
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กชายธนาวัฒน์    บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐพล    วงค์เครือ
1. นายดุสิต    ยานะธรรม
3 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) เอกชน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชชา    พฤกษวโรทัย
2. เด็กหญิงภูษณิศา    กาญจนบรรเจิด
1. นายกานต์    มากกุญชร
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กชายภูมิรพี    เมืองใจ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ไชยประเทศ
1. นางเนรกัลตี    วรัชรังสิมันต์
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ 1. เด็กชายภานุพงษ์    มายัง
2. เด็กชายวิทุรัช    โมปุก
1. นางเรวดี    โรจนประโคน
6 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม นางแล 1. เด็กชายคำ    กันแก้ว
2. เด็กชายนัฐพล    นะชม
1. นางดวงเดือน    ไชยงำเมือง
2. นางสาวนันทวัน    ปั๋นเป็ง
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด 1. เด็กชายโหน่ง    คำแปง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    อารีย์
1. นายณัฐวุฒิ    คงแก้ว
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายอานนท์    มีสี
2. เด็กหญิงเมทินี    สีหะ
1. นายกรกต    ชัยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย    มะโนกร
9 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว ดอยฮาง 1. เด็กชายณัฐพล    ใจวงค์
2. เด็กหญิงนันทิพร    ชาวพะเยาว์
1. นางสาวกฤษณา    วรรณกิจ
2. นายรัง    ขันใจ
10 โรงเรียนบ้านริมลาว ขุนกรณ์ ดอนชัย 1. เด็กชายปวรปราชญ์    แสนจิตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงค์ษา
1. นางจันทรา    พรมมินทร์
11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก 1. เด็กชายพัชรพล    สุวรรณ
2. เด็กชายธนวัฒน์    วิริยะ
1. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ดอยลาน 1. เด็กชายหัสดินทร์    จันต๊ะนาเขต
2. เด็กชายจิรเมธ    คำน้อย
1. นายสวาท    วังรุ่งโรจน์
2. นายโอภาส    อินธรรม
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงญาณิษา    ทนันชัย
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    กุตาวัน
1. นางกาญจนา    สังขพิทักษ์
14 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอารฎา    ตัน
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    เป็งเรือน
1. นางกัลยาณีย์    ปลาทอง
2. นางจารุณี    วงศ์เมือง
15 โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ชุ่มธิ
2. เด็กหญิงสายฝน    คำดี
1. ว่าที่ร้อยตรีดิลก    สาระคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................