งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง 1. เด็กชายธีรภัทร    แก้วนรินทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์    ใจตุ้ย
1. นายดุสิต    ยานะธรรม
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เอกชน 1. เด็กหญิงสุพิชชา    พรมเมา
2. เด็กหญิงนิธิพร    ภูฉลาด
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์    ทวงคำ
2. เด็กชายรณัสถ์ชัย    วงค์ต่อม
1. นางปฐมาพร    มณีรัตน์
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด 1. เด็กชายโชคชัย    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงศิริขวัญ    ไชยวุฒิ
1. นายเดช    เชยบาล
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ปัญญาวิชา
2. เด็กหญิงอัมพร    ปู่วี
1. นายกรกต    ชัยณัฐฐินันท์
2. นายธงชัย    มะโนกร
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ 1. เด็กชายรัชชานนท์    อินสุพรรณ
2. เด็กชายสรรค์ภพ    กัมพลานนท์
1. นายดำรง    ดีแก้ว
7 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายพิภพ    สุขใจ
2. เด็กชายเรนุวัฒน์    คำพันธ์
1. นายชูชาติ    จอมวุฒิ
2. นางเย็นจิตร    ไชยวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................